maandag 8 juni 2015

De FARCE van de Gedragsdeskundige

Een ieder die te maken heeft met Bureau JeugdZorg (BJZ)  of de Raad voor de Kinderbescherming  (RvdK)  kent wel de zinnen als 'De gedragsdeskundige is bij het team betrokken geweest' of 'De gedragsdeskundige maakte deel uit van het MDO  (Multi Disiplinair Overleg),  of soortgelijke regels.

'Gedragsdeskundige' is de verzamelnaam voor gezondheidszorg-psychologen, (ortho)pedagogen en orthopedagoog-generalisten.  Die laatste hebben de zelfde bevoegdheid als de GZ-psycholoog als het gaat om onderzoek naar kinderen,  de interactie tussen ouders en kinderen en de opvoedingsvaardigheden.

Menig ouder zal deze nooit gezien of gesproken hebben. Zij leiden meestal een duister bestaan op de achtergrond, althans in BJZ en RvdK zaken.

Een vergelijking

Ik maak een vergelijking met een van mijn vorige functies als (waarnemend) bedrijfsarts.
In de bedrijfsgezondheidszorg heeft men vaak te maken met ook een vorm van Multi-Disciplinair Overleg, hetgeen meestal anders genoemd wordt, namelijk het Sociaal Medisch Team (SMT).

In zo'n team zijn meestal aanwezig: de personeelschef (die de werknemer kent),  de directe chef, de maatschappelijk werker (die de thuissituatie van de werknemer kent) en de verzekerings- en / of de bedrijfsarts, die de werknemer kennen in medisch opzicht en zijn arbeidsomstandigheden alsmede de implicaties van werk op de gezondheid. Allen in het SMT hebben de betrokken werknemer gezien vanuit hun eigen professie en kunde.

In dit SMT wordt de re-integratie besproken en alle aspecten in verband met gezondheid, aanpassingen in de werkomstandigheden, mogelijk andere functie in verband met handicap of beperkingen enz. enz.. In ernstigere zaken wordt soms wel de betreffende werknemer ook uitgenodigd bij een SMT.

Nu is het zo, dat als artsen een oordeel vellen over een patiënt dan wel de betrokken werknemer, zonder deze gezien of onderzocht te hebben, dan wel zich volledig baseren op verhalen van 'horen zeggen', deze een zware tuchtrechtelijke klacht kunnen verwachten.

Terug naar de jeugdzorgsector

Aan een MDO nemen deel (wisselend voor BJZ/ RvdK):

-         Een jurist  (die de kinderen / ouders nooit gezien of gesproken heeft)

-        Een raadsonderzoeker  (die visies van of de ene of de andere ouder als 'waar' beschouwt en ongenuanceerd roddelverhalen inbrengt.  Ik noem dit 'roddel' omdat deze op geen enkele wijze aan waarheidsvinding  doet, dan is dat dus te kwalificeren als 'roddel en achterklap'!

-         De 'gezinsvoogd' (als er sprake is van een OTS). Idem als voor de Raadsonderzoeker: doet structureel niet aan waarheidsvinding.

-         De 'gedragsdeskundige': heeft kind noch ouders gezien of gesproken. Kan alleen maar in algemene termen iets zeggen over 'meest wenselijke omgang'   of contactregeling dan wel verblijf bij de ene of andere ouder.

-         De sociaal werker van AMK of RvdK  die idem doet: ongenuanceerd, zonder directe waarheidsvinding, 'zorgen' etaleren en vooral opblazen.

Ik ga verder over die 'gedragsdeskundige'.  Juist vanuit hun beroepsgroep, NVO (Nederlandse Vereniging van  pedagogen en  Onderwijskundigen / hier kunnen zowel pedagogen als psychologen lid van zijn)  en het NIP  (Nederlands Instituut voor Psychologen) is het verplicht dat als een lid deelneemt aan een 'team' dat het lid er voor dient te zorgen dat de andere leden van dat team (of MDO)  zich ook aan de gedragsregels van NVO / NIP houden.

Een blik op die gedragsregels (zowel bij NVO als NIP)  leert dat een lid 'de wetenschap respecteert', 'uitgaat van eigen onderzoek' en 'ouders betrekt in zijn of haar onderzoek'!

De praktijk
De gedragsdeskundigen hebben geen enkel onderzoek verricht, zitten als 'ja en amen knikkers' bij het team, hebben ouders nooit of te nimmer gesproken, maar nemen we VERGAANDE beslissingen over hoofdverblijf kinderen en het aantal uren dat een kind zijn of haar ouders nog mag zien……

Er wordt ook niet voor geschroomd om onzin 'diagnosen' en beweringen als 'de psychische problemen van de ouders' klakkeloos over te nemen, zonder enig onderzoek.  Ouders worden dus in feite achter hun rug 'gek verklaard'  en verweer is er niet, want 'het team heeft het besloten'.

De rechter

Rechters krijgen de rapporten van zowel BJZ als de RvdK  voorgeschoteld met de in aanvang genoemde zinnen,  en gaan er van uit dat die deskundigen dus gedaan hebben wat hun plicht zou zijn geweest volgens NVO / NIP regels.  NIETS is minder waar…. Ze hebben juist NIETS onderzocht, maar het in feite leugenachtige rapport van BJZ of RvdK ('het bij wet aangewezen orgaan als deskundige op het gebied van het belang van het kind' ) wordt als deskundigenrapport door de rechter voor waar aangenomen. De rechter weigert immers, ondanks zijn plicht volgens art. 21 Rv, aan 'waarheidsvinding'  te doen!

Ouder protesten bij de rechter hebben daarom vrij weinig zin: de rechter gelooft toch de  deskundigen'? Zo worden de leugens de 'waarheid' in juridische zin!

Aanklagen gedragsdeskundigen?

Zelf heb ik menigmaal een gedragsdeskundige aangeklaagd bij NVO of RTvG  (Regionaal Tuchcollege voor de Gezondheidszorg),  ook heb ik klachten bij het NIP op de achtergrond gesteund. Alleen BIG-geregistreerden kan men aanklagen bij het RTvG (hoger beroep bij Centraal Medisch Tuchtcollege te Den Haag).

Klagenswaardig

-         Beweringen over mensen doen, zonder enige vorm van onderzoek.

-         Deze ouders volledig negeren.

-         Beweringen over kinderen en de interactie met ouders doen zonder onderzoek.

-         Uitspraken doen over opvoedingsvaardigheden van ouders zonder enig onderzoek.

-         Wetenschappelijke literatuur negeren.  (veelal wordt genegeerd dat 'ouderverstoting' te beschouwen is als ernstige ziekte  (Proefschrift B. Goudard 22-10-2008 /vertalen kan via een vertaalsite!))

De klachten hebben zelfs tot een wetswijziging geleid van slechts één woord: was tot 2010 de gedragsdeskundige verplicht bij een BJZ-onderzoek/ indicatiebesluit,  door de wijziging van één woord in art. 35 UvB bij de WoJz (woord 'kán') is de gedragsdeskundige alleen nog maar facultatief.

Ik vind het gewoonweg een farce dat de hele beroepsgroep gedragsdeskundigen zich in feite laat misbruiken door een 'schijn van onderzoek' op te houden.

Het wordt alleen maar erger: vanuit de Raad voor de Kinderbescherming gaan er stemmen op om, in overleg met het NIP,  te komen tot een 'master-pedagoog'  en 'master-psycholoog', niet te verwarren met de 'post-master pedagoog'.  De post-master variant zou de werkzaamheden mogen doen van de nu BIG-geregistreerden.
De vraag die hier op komt is: HOE weet je nu als ouder of de Raad dan wel BJZ een master of post-master pedagoog / psycholoog in zijn team heeft zitten, zeker als de RvdK zelf in zijn eigen folders zegt dat ALLE gedragsdeskundigen een BIG of NIP-registratie hebben?  Bij de klachtenprocedures bij het RTvG willen de gedragsdeskundigen er onder uit komen door te stellen dat zij werkzaamheden doen waarvoor geen BIG-registratie vereist is  en 'de teamleider is verantwoordelijk', niet zij zelf! Ik kan slechts tot één advies komen: ga door met het aanklagen van deze 'deskundigen'. Hier een gebruiksaanwijzing! (Let wel: de verplichting tot inzetten van een gedragsdeskundige bij indicaties van BJZ is in 2010 bij wet vervallen!)

Een goede, recente, ontwikkeling

Soms eist de rechter dat er een persoonlijkheidsonderzoek van een ouder komt.  Ik raad ouders altijd aan dit zelf te doen om BJZ gewoonweg een slag voor te zijn en om te komen met een échte deskundige die los staat van BJZ-invloed.  Sommige ouders volgen dit advies en krijgen dan te maken met de rekening, die BJZ weigert te betalen.  BJZ wil alleen via de GGZ dergelijke onderzoeken laten doen / betalen (bedrog en falsificatie (?): GGZ is toch alleen voor mensen met 'psychische problemen' en niet om BJZ de kosten van gedragsdeskundigen uit te sparen??) De rechter dacht hier anders over, via een link op een website werd mij deze uitspraak van 04-06-2015 toegestuurd: BJZ MOET BETALEN!!!

Aan NIP en NVO

Hoeveel geloof hebben de gedragsdeskundigen nog in hun eigen vakgebied, als zij in feite zichzelf belachelijk maken door als marionet van de jeugdzorg-industrie te functioneren en vooral géén eigen deskundigheid inbrengen, sterker nog, vaak tegen hun eigen deskundigheid in 'adviseren': iedere gedragsdeskundige dient naar mijn mening te weten hoe erg het KINDEREN SCHAADT  door hen hun OUDERS te ONTNEMEN  (dan wel het contact te minimaliseren)?

Vanuit uw hele beroepsgroep is nimmer enig geluid gekomen tégen de structurele oudervervreemding  (enkele, zeldzame, goed willende onafhankelijke psychologen / orthopedagogen daar gelaten!) en ontnemen van ouders aan kinderen,  u gaat maar door met in feite 'baantjes jagen' bij die instanties om vooral (ook)  hun eigen werkgelegenheid in stand te houden. GELD overheerst!

Het zou u sieren, geacht NIP en NVO,  als u eens eiste dat al uw leden die in dienst zijn van BJZ, RvdK of andere jeugdzorginstelling zich stringent aan uw reglementen houden op straffe van levenslange schorsing, dan zou u uw beroepsgroep geloofwaardig maken!

Hopend op geloofwaardige gedragsdeskundigen en een reactie van NVO / NIP,


Aanvulling  27-08-2015

De FARCE compleet!


Bovenstaand artikel is geschreven naar aanleiding van een zitting bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTvGz), waarbij een gedragsdeskundige van de Raad voor de kinderbescherming werd aangeklaagd door een moeder, omdat de Raad het presteerde op basis van aannamen in een rapport te suggereren dat moeder psychisch ziek is daardoor haar kind zou beschadigen derhalve de Raad psychiatrische hulpverlening voor moeder als noodzakelijk acht. voor psychiatrisch patiënt uit te maken (schriftelijk dus!)  en derhalve haar kind uit huis moest blijven en haar een beperkte zorgtaak voor haar kind wordt geadviseerd. Het Hof heeft op basis van de conclusies en het advies van de Raad uitspraak gedaan, en dit is klaarblijkelijk onherroepelijk!  Bij de klachtencommissie van de RvdK kreeg moeder gelijk: dat had niet mogen gebeuren.  Ook had deze moeder rapporten van een psychiater en haar behandelend huisarts overlegd. De Raad én de gedragsdeskundige hadden deze stukken bewust genegeerd en zich hiermee verheven boven de echte deskundigen. Uit het contactjournaal en  haar beweringen bij de 'Klachtencommissie III' van de RvdK bleek, dat de gedragsdeskundige die stuken wel onder ogen had gehad. Toch gaat de gedragsdeskundige vrijuit en is haar rol in feite 0,0.  

Speciale aandacht voor het volgende:

- Het 'werkproces bij de Raad' is maatgevend
- De gedragsdeskundige had het rapport voor ondertekening door de teamleider niet onder ogen gehad, zij ontving geen terugkoppeling, volgens haar zeggen (uit haar beweringen in de klachtenprocedure bij de RvdK, blijkt het tegendeel!).
- De 'gedragsdeskundige' was, ondanks de folders van de RvdK, NIET werkzaam als BIG-geregistreerde....


De moeder in deze kwestie is hevig verbaasd / verbijsterd  over het feit dat alles wat zij aandraagt, zelfs haar pleitnota, bij zowel RTvG als bij het CTvG  gewoonweg genegeerd wordt en het AANTOONBAAR LIEGEN van de gedragsdeskundige gewoonweg beloond werd! Zie hier haar commentaar + bewijs:

- - - - - - - - - - -  moeder - - - - - - - - - -
Het College heeft mijn stukken en het verhandelde ter zitting (mijn pleitnota) niet meegenomen in de overweging c.q. uitspraak. Derhalve heeft het College niet correct de grieven behandeld.
‘Verweerster haar werkzaamheden heeft verricht in de hoedanigheid van gedragsdeskundige en niet in de hoedanigheid van GZ-psycholoog zodat klaagster in haar klacht niet kan worden ontvangen’.   
 ‘Verweerster geen onderzoek heeft verricht doch uitsluitend de adviserende functie heeft vervuld die voor de gedragsdeskundige bij het MDO is aangewezen’.

Gezien de uitspraak heeft er alleen een copy/past van de uitspraak RTvdG plaatsgevonden. De feiten dat de gedragsdeskundige gefaald heeft als GZ-psycholoog en er zelfs niet voor schroomt om bij het tuchtcollege onwaarheden te verkondigen, is in de uitspraak als sneeuw door de zon verdwenen. Ik geef een voorbeeld.

Uitspraak CTvdG:
4.12     Nadat de  gz-psycholoog kennis had genomen van de definitieve versie van het rapport en had vastgesteld dat deze niet overeenstemde met haar professionele advies, heeft zij contact opgenomen met haar regio-directeur en de jurist. Dat dit mogelijk niet heeft geleid tot (tijdige) bijstelling van de tekst, kan haar evenmin tuchtrechtelijk worden verweten.

Mijn pleitnota:

3. Klachtbeslissing, regiodirecteur  van de RvdK.
Het gegeven dat de psycholoog nog ter zitting bij de klachtencommissie III akkoord gaat met de conclusies en advisering in de rapportage, strookt niet met haar beweringen tijdens de procedures bij de Tuchtcolleges waarbij zij blijft volharden (zonder dat zij dit met aantekeningen heeft kunnen onderbouwen) dat de formuleringen in het rapport niet conform haar professionele adviezen waren en zij mondeling contact zou hebben opgenomen met haar regiodirecteur, maar dit onvoldoende zou hebben geleid tot bijstelling van de tekst. (Ik verwijs u hiervoor naar de uitspraak van het Tuchtcollege van Toezicht NIP (pagina 4) door aangeklaagde ingediend)

De klachtbeslissing van regiodirecteur van de  RvdK (Hoger beroep, Productie 4, klacht 3) bekrachtigt dat de beweringen van de gedragsdeskundige niet juist zijn. Citaat klachtbeslissing:
"Na binnenkomst van de brief van de kinderpsychiater van 2 oktober heeft de raadsonderzoeker dit met de gedragsdeskundige overlegd en zij hebben vervolgens deze brief alleen ter kennisgeving in het dossier gevoegd. Er was voor hen geen aanleiding om de beantwoording of het advies welke reeds geformuleerd waren in het conceptrapport wezenlijk te veranderen."
Hiermee kan feitelijk worden vastgesteld dat de psycholoog:
a) De rapportage na het besluitvormend MDO d.d. 19-09-2012 (Hoger beroep, contactjournaal productie 3) wél heeft teruggezien en de conclusies en het advies heeft gefiatteerd!
b) De visie en advies van  de  (kinder)psychiater, die in haar brief de conclusies en advisering in de rapportage van de  Raad weerlegd, geheel heeft genegeerd. (Bijlage 4)
c) Er niet voor schroomt om zelfs bij de tuchtcolleges onwaarheden te verkondigen om vervolgens de verantwoordelijkheid (waar zij als geregistreerd deskundige naar dient te handelen) door te schuiven naar de teamleider. Zij verwijst hiervoor naar het werkproces van de Raad.
Wat doet deze uitspraak met de beroepsgroep psychologen die zich wel aan de Beroepscode houden? Die door hetzelfde college berispt worden als zij op basis van aannamen een advies afgeven.
Groet, MOEDER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wat mijzelf ten zeerste schokt is het volgende:

- Het CTvGz geeft duidelijk aan dat de rol van de 'gedragsdeskundige' in feite van geen enkele betekenis is: er mogen dus beweringen gedaan worden over 'psychische ziekten' die ouders zouden hebben, zonder enige onderbouwing en de gedragsdeskundige hoeft dit niet te corrigeren, ook al weet deze gedragsdeskundige, uit overlegde rapporten, dat die beweringen onzinnig zijn!
- Ondanks de onzinnigheid van bepaalde beweringen blijven de raadsrapporten in stand.
- Rechters krijgen dus rapporten voorgeschoteld, waarbij op geen enkele wijze recht gedaan wordt aan de waarheid omtrent ouders: het is maar hoe de 'pet staat' van de Raadsonderzoeker / teamleider!

TREURIG vind ik de houding van de beroepsgroep psychologen: in plaats om van hun leden te EISEN dat zij alleen en uitsluitend beweringen doen dan wel oordelen geven na gedegen onderzoek, gaat de beroepsgroep kennelijk aan het werk om deze 'gedragsdeskundigen' rustig te laten blijven zitten waar ze zitten: gewoon, leuk voor de baantjes en het salaris natuurlijk....

Als je toch als gedragsdeskundige écht in je vak gelooft, dan zou je toch gewoonweg opstappen uit zo'n functie waarbij je in feite een 'zoethouder' bent om rapporten van Raad (en / of BJZ / 'Veilig Thuis')  de schijn van een 'deskundigen rapport' te geven? 

Bestaat enige INTEGRITEIT nog bij psychologen / pedagogen?

De FARCE van de aanwezigheid van een 'gedragsdeskundige' bij het team van de RvdK lijkt mij compleet….  Het CTvGz heeft gesproken!


Nico Mul

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)meldpuntjeugdzorg@gmail.com


dinsdag 5 mei 2015

HOUSE OF TERROR
Enige weken geleden was ik in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Nu is het niet mijn bedoeling om hier reisverhalen te gaan publiceren, maar maak wel enige opmerkingen.

Afgezien van vele mooie gebouwen, prachtige uitzichten en een indrukwekkende geschiedenis, waren daar ook de sporen van een minpunt of 'zwarte bladzijde'  uit de geschiedenis, namelijk de terreur waar onder Hongarije jarenlang leed.

Ik ga hier alleen het hoofdkantoor van die terreur belichten.

 
 Het 'House of Terror', het gebouw waar jarenlang wisselend, het hoofdkantoor van de communistische partij, de zetel van de Politieke Politie dan wel het hoofdkwartier van de nazi's gevestigd was. In dit gebouw waren de meest verschrikkelijke zaken gebeurd, die maar te bedenken waren: martelingen, schijnprocessen en moord, alles onder de goedkeuring van het beleid van Hongarije.

Het gebouw is nu een museum.

In iedere ruimte van het gebouw liggen toelichtingen voor toeristen in het Hongaars of Engels. Bij de  kamer 'Anteroom of the Hungarian Political Police', staat in de toelichting, ik citeer:


 "Over the years, the communist terror organizations changed their official names several times but not their mission. Citizens were reduced to subjects: thousands feared the ÁVH (State Security Department), as much as its members feared one other. On command, its agents killed without hesitation, they committed burglaries, ruses, and torture to send their victems, based on false testemonies and confessions, to the gallows, to prison, or to labour camps.  A legion of informers, a shadow army, monitored and recorded the thinking of people at factory asambly Lines, editional offices, company offices, universities, churches, theaters. No areas of life where shield of them. They where a tool by wich the communists seized power, implemented and and sustained their system of terror that deported, crippled or mistreated people, and wich affected one in every three families"

--- tot zo ver het citaat. ---

 
Hier een vertaling:

In de loop der jaren, veranderden de communistische terreurorganisaties meerdere keren hun officiële namen, maar niet hun missie. Burgers werden teruggebracht tot subjecten: duizenden vreesden de ÁVH (Staats VeiligheidsDienst), zo veel als haar leden vreesden voor elkaar. Op commando doden agenten zonder enige aarzeling, ze begingen inbraken, listen, en marteling om hun slachtoffers, op basis van valse getuigenissen en valse bekentenissen, naar de galg, gevangenis of naar werkkampen te sturen. Een legioen van informanten, een schaduwleger, controleert en registreert het denken van de mensen in de fabriekshallen, redactiekantoren, bedrijfskantoren, universiteiten, kerken en theaters. Geen gebied van het leven was onttrokken aan hen. Ze waren een hulpmiddel waardoor de communisten de machtsgreep hielden, geïmplementeerd in hun systeem van terreur en het daarmee in stand hielden, dat mensen deporteerde, invalideerde of mishandelde, aan welke gevolgen een op de drie gezinnen leden.
 
--- einde vertaling citaat ---


En nu het verband met 'jeugdzorg', het normale onderwerp van mijn artikelen.

In de loop der jaren zijn de jeugdzorg-instanties vele malen van naam veranderd.  Zodanig veel zelfs dat ik geen moeite zal doen om hier alle namen te noemen.  Maar ik noem toch het MOB (Medisch Opvoedkundig Bureau), het RIAGG (Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg), het JAC (Jongeren Advies Centrum)  en de bekendste, het BJZ (Bureau Jeugdzorg) en CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).  Na 1-1-2015 is in feite het van 2005-2014 bestaande BJZ beëindigd en is de jeugdzorg naar de gemeenten gegaan, met ook weer frivole namen als 'Veilig Thuis' in sommige gemeenten, 'Wijkteams', Ouder-Kind adviseurs enz., maar het beleid van BJZ wordt gewoonweg voortgezet.  In sommige gemeenten gaat BJZ gewoon verder in het CJG dan wel in de wijkteams.... Het eerste belang is daar vooral niet het kind, dat als dekmantel gebruikt wordt, maar hun eigen werkgelegenheid en het binnensluizen van zo veel mogelijk gelden voor zogenaamde behandelingen, waar vooral géén echte deskundige kijkt naar de noodzaak daarvan!

De overeenkomst:

….de NAMEN zijn veranderd, de missie is gebleven'….


= MACHT over gezinnen door gewoonweg ondeskundigen, ingrijpen in beleid van ouders, ouders aan de kant schuiven, kleineren en beschouwen als 'zwak' zonder enig respect voor het simpele gegeven dat ieder KIND zijn ouders wil en RECHT heeft op 'GEZINSLEVEN' met OUDERS en FAMILIE.  Dit wordt, onder het mom van 'jeugdzorg' met voeten getreden. 

Dan heeft Nederland het ook nog over 'respect voor KINDERRECHTEN' en loopt vooral voorop als mensenrechten ergens ter wereld geschonden worden.  Ondertussen is Nederland wereldrecordhouder in het UIT HUIS PLAATSEN van kinderen….

Deze 'macht' van de jeugdzorg-industrie wordt uitstekend beschreven in het proefschrift uit 2013 van Dr. R. Clarijs, met de prachtige titel:

        'De Tirannie in de jeugdzorg'.

Lees in de toelichting '……beleidsvoorstellen van de afgelopen zestig jaar. De conclusie is onontkoombaar: het beleid zit muurvast.'!

 
Sorry voor deze misschien wrange vergelijking tussen een misdadig regime en wat in Nederland 'jeugdzorg' heet, maar de vergelijking gaat ver op: denk maar eens hoe het ouders en kinderen in wanhoop stort, de gezinnen die emotioneel, maatschappelijk en financieel kapot gaan door 'jeugdzorg', kinderen en ouders die tot zelfmoord gedreven worden of andere wanhoopsdaden, alleen door 'jeugdzorg'… zie de 'schijnprocessen' die 'familierecht' heten… wat is het verschil??


Ik hoop met deze bijdrage een bijdrage te leveren aan de BEVRIJDING van 'jeugdzorg'  en spreek de hoop uit dat Nederland eens een land wordt waar het GEZINSLEVEN voorop staat en op dat gebied een voorbeeld-natie wordt!

 

Een aanvulling

Een schrale troost: we zijn niet de enigen waar er gewoonweg 'terreur' van 'jeugdzorg' heerst. Zie hier dit artikel in de Engelse Telegraaf van 9 juni 2015  Hier wordt iets gezegd, wat ik niet durf te zeggen en men in Nederland direct een strafklacht over zou krijgen.... ik plaats daarom maar een citaat:

A rising tide of anger across Europe at 'Nazi’ social workers

 
Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

 meldpuntjeugdzorg@gmail.com

Na het schrijven van dit artikel, zag ik in mijn e-post het volgende wanhopig bericht:

Heb hulp nodig. Mijn kinderen zijn al vier jaar geleden uit huis geplaatst,
Door valse leugens doen niet aan waarheidsvinding.
De  raad   ben nu in hoger beroep   gegaan   op 21april.
Wil mijn kinderen terug.
Aub  kunt U  mij hierin   helpen
Geestelijk maken je kapot,
(NAAM / verwijderd)

(Hoe toepasselijk!!)

dinsdag 10 februari 2015

Hansje: een kinderdrama op herhaling?

 
Zelden heb ik een zaak meegemaakt die zó in de publiciteit was als deze. Het geluk wil dat hier moeder zichzelf ruimschoots bekend maakte in de media, ik noem: TV, websites, YouTube (hoor welke leugens ze verkondigt over haarzelf, over de 'aangiftes' en dat Hansje omgang met zijn vader moet hebben: 25-12-2014 voor het laatst!) / opgenomen 20-12-2014 en hoe ze schaamteloos Hansje inzet), Facebook en enige 'stichtingen'.  Dit maakt het schrijven van dit artikel enigszins makkelijker, zeker nu ik ook toestemming heb om echte stukken te publiceren, die deze moeder systematisch verzwijgt en die ook nog buiten rechters gehouden worden. Alles wordt gedaan om een kind in feite te ontdoen van zijn vader en de familie van vader. Het kind in kwestie wordt opgeofferd aan de willekeur van een moeder, die nu zelfs, afgezien van hulpverleenster (en deze: Outlaw Legal Advice, waar u geheel anoniem 'hulp' kan krijgen!), ook nog privédetective, schrijfster en journalist is geworden. Ik voeg even een screenshot van haar FaceBook van 10-02-2015 in:


(Sinds enige dagen heeft Irme haar FB weer verwijderd.....)
Een en ander roept mijn grote bewondering op: binnen één jaar al die kwalificaties! Graag zou ik eens één boek of artikel van haar willen zien alsmede haar registratie en toelating van de AIVD / min. van V&J als 'privé detective' (zie: "....Niet onbelangrijk is de wetgeving dat recherchebureaus dienen te beschikken over een vergunning van justitie. Het zogenaamde POB-nummer....".)!
De uithuisplaatsing van Hansje was wegens onder andere het feit dat moeder uit huis gezet werd en ieder omgang tussen Hansje en zijn vader al jarenlang (sinds 2010!)  dwarsboomde. Het Hof vond dit ook, zie dit artikel.
Het is algemeen bekend dat jeugdzorginstanties wel eens zaken 'vergeten' dan wel signalen negeren. Ik  herinner maar aan de zaken Savannah, 'Meisje van Nulde' en niet te vergeten de moord op een zwak begaafd meisje door haar stiefvader in samenwerking met haar moeder, welke zaak nu loopt bij de Rechtbank Groningen. Bij die laatste wisten 10 instanties van de mishandeling van het meisje en allen keken ze de andere kant op.
Ik ga hier heel weinig eigen interpretatie geven, maar zal mij beperken tot feiten en daarbij de originele stukken publiceren.
Hansje zat dus aanvankelijk in de jeugdzorg-instelling 'Maashorst' te Reek en werd daarna geplaatst bij een moeder-kind huis van Kompaan, genaamd 'De Bocht'.  Van daaruit zou bekeken worden of moeder en kind bij elkaar geplaatst zouden kunnen worden.
Op de achtergrond is er ook nog een, door de rechter vastgelegd, convenant in zake de omgang tussen vader en kind + de afspraak dat ouders, omwille van die omgang, niet verder uit elkaar zouden gaan wonen dan 50 km.
Het volgende gebeurt:
Omwille van de zorgsignalen die mij bereikten, schreef ik op 22-11-2014 het artikel 'Hansje: meeweten maakt medeplichtig'.  Ik stuurde dit ook naar de gezinsvoogdes en op 24-11 belde ik met de gezinsvoogd om haar op dit artikel te wijzen.  Ze zei het al bekeken te hebben.
Vader heeft voor het laatst zijn zoon gezien op 1e kerstdag 2014. De andere zaterdagen dat vader zijn zoon zou mogen komen ophalen was Hansje gewoonweg 'weg' en daar moest vader het mee doen. De begeleidsters van De Bocht lieten moeder met Hansje, in tegenstelling tot de afspraken met BJZ,  gewoonweg vertrekken naar haar nieuwe vriend.
Dan komt als een soort donderslag bij heldere hemel het besluit van BJZ tot 'einde UHP'.  Ik plak hier het originele bericht van BJZ, dat per e-post naar beide advocaten gestuurd werd:
Van: E <e.@Jeugdzorg-nb.nl>
Datum: 15 januari 2015 11:42:43 CET
Aan: "'.>, Advocatenkantoor E
infodvo>, Mj@kompaanendebocht.nl>,  <@kompaanendebocht.nl>
Hallo allemaal,
Even een mail naar jullie allemaal tegelijk, zodat jullie allemaal dezelfde boodschap krijgen. Wij hebben vanochtend een beslissing gemaakt over de plaatsing van Hans. Het was een erg moeilijke beslissing, omdat wij voor ons gevoel moeten kiezen tussen twee niet wenselijke situaties. Er is nog niet aan alle voorwaarden voldaan voor een thuisplaatsing, maar een uithuisplaatsing/overplaatsing is voor Hans ook niet goed en waarschijnlijk ook traumatiserend. Na een lang overleg, alle voor,- en nadelen op papier gezet, is er voor gekozen om Hans bij moeder te laten wonen. Hier zitten wel voorwaarden aan verbonden, waar jullie als ouders aan mee moeten werken. En er moet op korte termijn zicht komen op de woonplek van moeder en Hans. Bureau Jeugdzorg gaat er niet over waar die is, maar wel of die voldoende veilig is voor Hans.
Hieronder onze afwegingen over de thuisplaatsing van Hans:
 
Kernbeslissing over plaatsing Hans.
 
Tot het besluit gekomen dat we gaan voor een thuisplaatsing bij moeder, omdat:
-Hij al veel wisselingen heeft gehad en het traumatisch voor Hans is om hem wederom uit huis te plaatsen.
-Moeder en Hans hebben een hechte band.
-Moeder beschikt over pedagogische vaardigheden.
-Moeder kan Hans voorzien in zijn basale behoeften en kan hem structuur bieden.
 
Ook de zorgen besproken die er zijn voor een thuisplaatsing:
-Is nog niks ingezet op mediation / expeditie scheiden. Moeder staat hier wel voor open. Vader niet. Hierdoor kan de kern van het loyaliteitsconflict van Hans niet worden weggenomen.
-Ouders zitten nog steeds in een vechtscheiding.
-Moeder belast Hans met volwassenproblematiek.
-Moeder gaat met haar vriend samenwonen in Hilversum. BJZ heeft nog geen zicht op deze situatie. Dit wilde de nieuwe partner van moeder ook heel lang niet geven.
-Sinds moeder en Hans herenigd zijn, laat Hans weer negatiever gedrag zien. Vaker ziek, huilen, schreeuwen, negatief aandacht trekken, moeder manipuleren.
-De bezoekregeling tussen vader en Hans loopt nog niet goed. De aanhoudende strijd tussen ouders lijkt hier invloed op te hebben.
-Hans zit in een loyaliteitsconflict. Als Hans met vader weg is van moeder, loopt de bezoekregeling goed. In de omgeving van moeder, vindt Hans het moeilijk om leuk te doen tegen zijn vader.
-Hans lijkt soms een symbiotische relatie met moeder te hebben. Ze hebben lang op 1 kamer geslapen en Hans vindt het lastig om zonder moeder te zijn.
-Hans probeert moeder uit, laat hierbij negatief gedrag zien en moeder vindt het lastig om hier mee om te gaan.
-Moeder heeft nog veel schulden. BJZ heeft geen zicht op moeder haar financiën.
-Hans heeft PO gehad. Uitslag is bij ons nog niet bekend, want verslag is nog niet klaar.
-Moeder staat zelf niet open voor hulpverlening voor haar persoonlijke problematiek.
-De angst bestaat dat moeder weinig inzicht zal geven in de thuissituatie.
-Doelen voor thuisplaatsing zijn niet behaald. Bezoekregeling loopt nog niet en er is nog geen sprake van samenwerking of communicatie tussen ouders.
-Moeder is pas een half jaar bij haar huidige partner. Hans heeft dus nog niet eerder met hem samengewoond. Hans heeft wel een goed contact met hem.
 
Aan een aantal belangrijke voorwaarden, zoals hieronder vernoemd, is nog niet helemaal voldaan. Maar we vinden het trauma van een uithuisplaatsing dermate schadelijker, dan op dit moment Hans terug te plaatsen onder toezicht en met intensieve hulp thuis.
 
Onderstaande voorwaarden voor thuisplaatsing afgesproken:
-Moeder moet open staan voor individuele therapie  en het advies opvolgen van de GGZ (psychologisch onderzoek 03-12-2014: MBT).
-Expeditie scheiden / mediation wordt ingezet.
-Partner van moeder werkt mee aan de hulpverlening en geeft inzicht in zijn thuissituatie.
-Omgang met vader moet doorgang vinden. Bureau Jeugdzorg acht hiervoor noodzakelijk dat er mediation wordt ingezet.
-Ouders moeten samen gaan communiceren.
-Hulp en/of begeleiding in de thuissituatie.
-Individuele hulp voor Hans voor zijn loyaliteitsproblematiek, in de vorm van een neutrale vertrouwenspersoon en op een later tijdstip, wanneer daar voor Hans ruimte voor is, individuele passende therapie.
 
Irme, is het mogelijk dat wij a.s. maandagmidaag bij Willem Jan op huisbezoek komen?
Blijft de afspraak van 26 januari bij de Bocht staan?
VADER, jij hebt aangegeven niet mee te werken met expeditie scheiden. Wij gaan de afspraak daarvoor dan annuleren. Kunnen wij op dit tijdstip wel met jou in gesprek?
Irme, de afspraak van volgende week donderdag (22 januari) gaat dus niet door.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
Medewerker Jeugdbescherming

Veel verwondering wekte dit bericht:
-         De uit huisplaatsing was 'schadelijk'… Waarom was die ook al weer?
-         Opeens waren de 'pedagogische vaardigheden' van moeder goed. Dit terwijl er duidelijk staat dat moeder Hansje belast met VOLWASSENENPROBLEMATIEK!
-         De schulden waren opgelost: moeder had huisvesting…
-         De relatie tussen moeder en Hansje wordt als 'symbiotisch' omschreven: is dit gezond?
-         Als Hansje bij moeder is, laat hij dwingend en lastig gedrag zien, dit verdwijnt als Hansje bij zijn vader is, zónder dat Irme in de buurt is….!!
-         Welke orthopedagoog of kinderpsycholoog had hier aan meegewerkt c.q. onderzoek verricht? (Niemand te vinden…)
-         Waar staat welk onderzoek er verricht is naar de huiselijke omstandigheden van VADER en MOEDER?
-         Waar gaat Hansje naar school?  (nu, 10-2-2015, voor zover bekend, nergens!)
-         Waar leven moeder en Hansje van: géén uitkering, geen werk….!
-         Hoe zeker is de huisvesting van moeder en Hansje? (Het schijnt te zijn dat het huis te koop staat en dat dit huis niet eens van die vriend is…..!!!)
 
Beste mensen, het kan nóg erger. Degene die het meest verontrustende signaal gaf, schreef een verklaring, ondertekende die en stuurde die naar beide advocaten + naar de Raad voor de kinderbescherming  en  BJZ.  Met haar toestemming publiceer ik dan ook haar verklaring, waarbij ik uit discretie deze geanonimiseerd heb. 
Mw. XXXX
ADRES / WOONPLAAS
Betreft:  VERKLARING   29 januari 2015 (GEANONIEMISEERD door NM)
In zake: Mw. I. van der H  en zoon Hansje
L.S.
Vanaf het begin dat de zaak “Irme en Hans” in de media verscheen ben ik deze zaak blijven volgen.
Te meer daar ik verbolgen was om de zeer onprofessionele houding van de jeugdbeschermer aldaar aanwezig in het omgangshuis. De manier waarop het contact moment heeft plaats gevonden, blijf ik nog steeds afkeuren, en had voor het kind, mits juist begeleid, niet zo traumatisch hoeven te verlopen. Daar ik diverse berichten zag verschijnen, welke mij de haren deden reizen ben ik in contact getreden met moeder, om haar mijn hulp aan te bieden. Mijn hulp is altijd gericht geweest op het kind en heb dit moeder ook meermalen duidelijk gemaakt.
Begin augustus 2014 heb ik moeder bij mij thuis uitgenodigd om de zaak door te spreken. Om tot goede hulpverlening te kunnen komen heb ik moeder van begin af aan gevraagd rapportages te overleggen, zodat ik inzicht zou krijgen in de problematiek, en welke knelpunten aangepakt zouden moeten worden om terug plaatsing van Hans bij moeder mogelijk te maken. Ik heb alleen stukken mogen ontvangen van de rechtbank, en psychologische rapporten van moeder.
Moeder was alleen maar negatief over vader en hoe slecht vader wel niet was. Dat zij van een uitkering moest rondkomen, terwijl hij en dan citeer ik : "de grote meneer" uithing. Ik heb moeder verzocht omwille van haar kind dit los te laten. Ik heb moeder gezegd dat contact tussen ouders en kinderen niet afhankelijk is of ouders wel of geen alimentatie betalen. Indien zij op korte termijn haar zoon terug zou willen krijgen, zij zich moest beseffen dat haar zoon recht had op contact met zijn vader en diens familie. Moeder was het hier niet mee eens. Volgens moeder had hij elk recht verspeeld.
Na mijn werkwijze te hebben uitgelegd zijn wij begonnen met een plan van aanpak. Ik zou vanaf dat moment met moeder mee naar de gesprekken die zij met BJZ zou hebben.
Na mijn eerste ontmoeting met moeder, had ik enige twijfels. Dit had alles te maken met het gedrag van moeder dat uitermate wisselvallig was. Het ene moment strijdvaardig, het andere moment flirterig naar haar begeleider van die dag. Om vervolgens weer extreem zwaarmoedig te zijn.
Vanaf het eerste contact bij mij thuis heb ik moeder meerdere malen per dag aan de telefoon gehad. Dit contact was zeer vermoeiend daar ik verschillende malen werd geconfronteerd met een moeder die zowel in spraak, als intonatie, een ander persoonlijkheid kon aannemen. Daarnaast werd ik geconfronteerd met een moeder die met name de tips van anderen aannam om er voor te zorgen dat het contact tussen haar zoon en zijn vader niet hoefde plaats te vinden. Er werd mij zelfs verzocht om tijdens het gesprek dat nog zou plaats vinden met BJZ te melden dat haar zoon tegen mij gezegd had bang te zijn voor zijn vader. Dit is dus een pertinente leugen daar ik mij nimmer in contact heb laten brengen met haar zoon. Dit vanwege de reden dat ik van mening ben dat verschillende vreemde gezichten voor een dergelijk jong kind niet goed is voor de ontwikkeling. Ik heb moeder dus ook gezegd dat liegen tegen BJZ voor mij een keiharde grens is waar ik niet over heen ga.
Tevens heb ik met moeder een gesprek gehad inzake de benaming van vader richting haar zoon. Ik heb haar gezegd dat het noemen van vader bij voornaam richting Hansje als verwijdering van vader en zoon gezien kan worden door pedagogen. Daar de naam vader of moeder voor ieder kind een naam met een belangrijke lading is. Zij zei mij daarop het volgende: "Gxxx verdient de naam vader niet daar hij financieel niets wil bijdragen". Wederom heb ik haar gezegd dat vader of moeder zijn niets te maken heeft met een financiële bijdrage.
De reden van stoppen met hulpverlenen richting moeder had te maken met diverse factoren, waaronder een bedreiging geuit na een gesprek op 12-08-14 met BJZ waar ik als vertrouwenspersoon bij aanwezig ben geweest. De bedreiging die geuit werd was het volgende:
  "Als ik hans niet krijg krijgt niemand hem, dan zorg ik voor een pistool en schiet zowel VADER,
    de voogd, mij zelf en Hans door het hoofd. En geloof me ik kan heel gemakkelijk aan een
    wapen komen".
De rust waarmee dit gezegd werd alsook de lichaamstaal maakte het voor mij een serieuze bedreiging welke mij als vertrouwenspersoon in een onmogelijke positie plaatste. De telefoongesprekken die na die dag volgden werden ook meerdere malen beladen met een opmerking of van suïcidale aard of van en zeer gewelddadige actie richting vader en BJZ.
Ik heb zelfs met een vertrouwenspersoon moeten overleggen daar ik zelf in gewetens problemen kwam. Na aanleiding van dat gesprek heb ik moeder op 18-08-14 de hierna te volgen mail gestuurd:
 Hoi Irme,
Je hebt me de afgelopen dagen in een onmogelijke positie gezet. Meerdere malen heb ik je om belangrijke stukken gevraagd. Waaronder stukken van de raad. Heb ze nog niet mogen ontvangen.
Daarnaast moest ik vandaag via een ander moeten horen dat er een stuk geplaatst zou worden in de party en dat ik daar achterstond. Irme je moest voor 16.00 uur reageren en ik kreeg het stuk van je even over 5. Ook mijn advies inzake Dhr Heertjes, heb je in de wind geslagen, en toch je stukken aan door gestuurd. Je zou op fb offline blijven heb je niet gedaan.  Als ik je niet kan vertrouwen, dan houdt het voor mij op. 
Weetje Irme, BJZ heeft idd grote fouten gemaakt, en in dat opzicht sta ik achter je, maar ik kan er niet achter staan het geen nu gebeurd. Je vliegt van hot naar her, iedereen kan van alles voor je regelen, en uiteindelijk sta je met lege handen, met als klap op de vuurpijl een inzamelingsactie voor hansje. Dat kan niet. Jou zoon heeft het recht op een normaal leven. Hoe meer hij in de media bekend word, hoe minder dit bereikt zal worden.
Lieve schat ik spreek je nu aan als moeder, ga aub in behandeling en maak deze af. Dan kan je een mama zijn zonder angsten. Dat gun ik je, en dat gun ik je zoon nog meer. Want als je door gaat zoals je nu doorgaat, dan gaat het niet goed komen, en zul jij je grootste bezit kwijt raken.
Op dit moment wordt ik keihard terug gefloten door mijn manneke, al tijden steek ik hier behoorlijk veel energie in ten koste van alles en nog wat en komen mijn burnout verschijnselen weer in alle heftigheid naar boven. Omdat ik elke dag weer tegen de wispelturigheid van jou moet vechten. Lieve schat ik wil niet tegen jou vechten, vandaar dat ik eruit stap. 
Ik heb veel offers gebracht, waaronder het verliezen van mijn persoonlijke pagina met vele foto's dat was het me waard, echter het verliezen van mijn vertrouwen in jou, is net een offer te veel.
groetjes Mw. XXXX
Tevens heb ik contact gezocht met vader om hem te waarschuwen.
Mijn visie omtrent moeder, gebaseerd op mijn ervaring met haar, is het volgende: Deze moeder schuwt niet om te liegen, te vervalsen, te dreigen en haar kind als wapen te gebruiken in haar strijd met vader.
Uiteraard ben ik bereid mijn verklaring in de rechtbank onder ede nader toe te lichten.
Mw. XXXX    (HANDTEKENING)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Op te merken is dat praktisch in de zelfde tijd, half-augustus 2014,  ook 2 andere ouder-ondersteuners afhaakten, met een e-post bericht van de zelfde strekking als bovenstaande: zij waren er niet van gediend om gewoonweg te worden voorgelogen en het met 'halve waarheden' en 'halve dossiers' te moeten doen. Met hun toestemming publiceer ik hier hun afscheidsbericht van 19-08-2014:
To: irme-hans
Subject: Hier stopt het voor ons
Date: Tue, 19 Aug 2014 09:21:18 +0200
Dag Irme,
Je hebt duidelijk het idee dat je Hans terug gaat krijgen, als je maar veel emoties laat zien, bij voorkeur in de media. Dat is op dit moment een strategie die tegen je werkt en dat hebben verschillende mensen je geprobeerd duidelijk te maken, waaronder Postma.
Je hebt jezelf duidelijk niet onder controle, maar bent evengoed van mening dat er niets mis met je is. Daar denken wij anders over, want je doet alles in een vlaag van emotie, ook als het schadelijk is voor je zaak. Een serieuze advocaat als Korver zal dan ook snel klaar met je zijn als hij hier langer dan een week mee te maken heeft.
Uit de rechtsstukken valt ook op te maken dat je al heel wat advocaten versleten hebt. Vermoedelijk wissel je van advocaat zodra die kritisch tegenover jou komt te staan, als je verteld wordt dat de emotionele toer je niet verder brengt en dat je planmatig te werk moet gaan. Is het niet vreemd dat je Korver eerst niet wil en dan na een emotioneel bezoek aan Hans opeens weer wel? En dan moet er opeens een fonds komen voor Hans. Waarom niet voor al die andere kinderen die uit huis geplaatst zijn?
Je hebt zo'n grote drang om je eigen zin door te drukken dat je de waarheid verdraait (toestemming R. voor Party-artikel) dat je de mensen van je vervreemdt die zich het hardst voor je willen uitsloven. Dat heet zelf-sabotage. Daar moet je voor in therapie, het liefst voordat je Hans terug krijgt. (Als je hem al terug gaat krijgen op deze manier). Vergeet niet dat je zelfs in het meest positieve geval, bij een terugplaatsing, nog steeds een jaar met een OTS blijft zitten, want ze willen het blijven volgen. Dan zul je toch met Bjz moeten samenwerken op de één of andere manier en met vader!
Het is voor ons onduidelijk in hoeverre vader op dit moment echt een gevaar voor jou en Hans betekent. Vier jaar terug waren er de bedreigingen, maar de woede van vader naar jou toe op dit moment heeft waarschijnlijk meer te maken met de obstructie van de omgangsregeling. Nergens heb ik nog concreet bewijs gezien dat vader echt een psychopaat is, of zelfs maar een zware narcist. En met de bewijsvoering maak je bepaald geen haast.
Jij vindt een artikel in de Party belangrijker dan een zorgvuldig opgestelde klacht waar wij al onze vrije tijd in mogen steken. Zo valt er niet met je te werken. Ga jij eerst maar eens aan jezelf werken, want waar dit gedrag ook vandaan komt, het is ernstig. Wij trekken ons net als R. uit dit verhaal terug, omdat je gedrag te onvoorspelbaar is en het teveel energie kost op deze manier.
(namen)
ALARM?
U, geachte lezers, zal wel denken dat nu alle alarmbellen afgaan bij BJZ en de Raad voor de Kinderbescherming (Den Bosch), echter er gebeurt geheel niets met deze verklaring en de Raad presteert het volgende.  Hier onder een gedeeltelijk geanonimiseerde (de namen van de 'professionals' heb ik laten staan, dit mag immers van de rechters in een zaak tussen prof. Heertje en Jeugdzorg!) scan van het originele verslag van de Raad, geschreven aan beide ouders:
Geachte,……
 
Op 19 Januari 2015 ontving de Raad voor de Kinderbescherming de rapportage
van Bureau Jeugdzorg Noordoost-Brabant over het verloop van de
uithuisplaatsing
van:
 
Hans   xxxxxx, geboren op  xx maand 2007
 
Bureau Jeugdzorg Noordoost-Brabant deelde mee de uithuisplaatsing te willen
beëindigen. Na bestudering
van de stukken deel ik u mede dat de Raad voor de
Kinderbescherming zich hiertegen niet zal verzetten
. Zie de bijlage voor nadere
toelichting.
 
Als u nog vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen.
                
                 Hoogachtend,
                     
Mevrouw M. van Berne,  teamleider    
 
Onderdeel C: Toetsing
Zijn de bij de uithuisplaatsing gestelde doelen behaald (ontwikkeling kind/ veiligheid/ pedaoootse vaardigheden ouders)

Indien Nee / Gedeeltelijk:

Aan welke doelen moet nog gewerkt worden en hoe wordt de kans ingeschat dat ze nog gehaald worden:

Motivering van de beslissing om over te gaan tot wijziging van de
verblij
fplaats:

De plaatsing bij Kompaan "de Bocht", van Hans en moeder kan niet verlengd
worden.

Dit houdt in dat op 04-02-2015 de plaatsing van Hans en moeder op Kompaan de
Bocht eindigt
.

Naar aanleiding hiervan is de casus van Hans intern besproken bij Bureau
jeugdzorg
.

Bureau jeugdzorg is tot het besluit gekomen dat een thuisplaatsing van Hans bij
moeder he
t meest in belang is van Hans, de volgende redenen geven ze hierbij
aan
:

- Hij heeft al veel wisselingen gehad en het is traumatisch voor Hans om
hem wederom uit huis te plaatsen.
- Moeder en Hans hebben een hechte band.
- Moeder beschikt over pedagogische vaardigheden.
- Moeder kan Hans voorzien in zijn basale behoeften en kan hem structuur bieden.

Ondanks bovenstaande positieve punten zijn er ook zorgen voor een
thuisplaatsing
:

- Er is nog niks ingezet op mediation / expeditie scheiden. Moeder staat hier wel
voor open
. Vader niet. Hierdoor kan de kern van het loyaliteitsconflict van Hans
n
iet worden weggenomen.
Ouders zitten nog steeds in een vechtscheiding.
- Moeder belast Hans met volwassen problematiek.
- Moeder gaat met haar vriend samenwonen in Hilversum. BJZ heeft nog
- geen zicht op deze situatie. Dit wilde de nieuwe partner van moeder ook
heel lang niet geven.
- Sinds moeder en Hans herenigd zijn, laat Hans weer negatiever
gedrag zien. Vaker ziek, huilen, schreeuwen, negatief aandacht
trekken, moeder manipuleren.
- De bezoekregeling tussen vader en Hans loopt nog niet goed. De aanhoudende
strijd tussen ouders lijkt hier invloed op te hebben
.
-  Hans zit in een Loyaliteitsconflict. Als Hans met vader meegaat en weg is van
moeder
, loopt de bezoekregeling goed. In de omgeving van moeder, vindt Hans
het moeilijk om leuk te doen tegen zijn vader.

- Hans lijkt soms een symbiotische relatie met moeder te hebben. Ze hebben
lang op 1 kamer geslapen en Hans vindt het lastig om zonder moeder te
zijn.
-  Hans probeert moeder uit, laat hierbij negatief gedrag zien en moeder vindt het
lastig om hier mee om te gaan
.
- Moeder heeft nog veel schulden. BJZ heeft geen zicht op moeder haar financiën.
- Hans heeft PO gehad. Uitslag is bij ons nog niet bekend, want verslag is nog niet
klaar.
- Moeder staat zelf niet open voor hulpverlening voor haar persoonlijke
problematiek
.
- De angst bestaat dat moeder weinig inzicht zal geven in de thuissituatie.
- Doelen voor thuisplaatsing zijn niet behaald. Bezoekregeling loopt nog niet en er
is nog geen sprake van samenwerking of communicatie tussen ouders.
Moeder is pas een half jaar bij haar huidige partner. Hans heeft dus
nog niet eerder met hem samengewoond
. Hans heeft wel een goed
contac
t met hem.

Aan een aantal belangrijke voorwaarden, zoals hieronder vernoemd, is nog niet
helemaal voldaan
. Maar we vinden het trauma van een uithuisplaatsing dermate
schadel
ijker, dan op dit moment Hans terug te plaatsen onder toezicht en met
intensieve hulp thuis.

Onderstaande voorwaarden voor thuisplaatsing afgesproken:

- Moeder moet open staan voor individuele therapie en het advies opvolgen van
de GGZ (psychologisch onderzoek 03-12-2014: MBT).
- Expeditie scheiden I mediation wordt ingezet.
- Partner van moeder werkt mee aan de hulpverlening en geeft inzicht in zijn
thuissituatie.
- Omgang met vader moet doorgang vinden. Bureau Jeugdzorg acht
hiervoor noodzakelijk dat er mediation wordt ingezet.
- Ouders moeten samen gaan communiceren.
- Hulp en/of begeleiding in de thuissituatie.
- Individuele hulp voor Hans voor zijn loyaliteitsproblematiek, in de vorm van een
neutrale vertrouwenspersoon en op een later tijdstip, wanneer daar voor Hans
ruimte voor is
, individuele passende therapie

De Raad voor de Kinderbescherming is tot de volgende conclusie gekomen in een
multidisciplinair overleg met teamleider, gedragsdeskundige en Jurist
.

Allereerst wil de raad melden dat de Raad voor de Kinderbescherming niet
betrokken is bij de eerdere plaatsing van Hans en zijn moeder bij Huize de Bocht
.
Voor Hans is deze plaatsing al een terugplaatsing bij zijn moeder geweest.
Waardoor de werkelijke terugplaatsing niet getoetst is.

Gelet op de motivatie van bureau jeugdzorg over de plaatsing van moeder en Hans
naar Hilversum zijn de zorgen nog heel groot
.

Voor de Raad voor de Kinderbescherming blijven een aantal vragen bestaan:

Vader heeft niets laten weten wat hij van de plaatsing van moeder en Hans in
Hilversum vindt.
Moeder gaat verhuizen, wat betekent dit voor de omgang met zijn vader, en het feit
dat vader niet mee wil werken aan de mediation kan ervoor zorgen dat Hans nog
verder in loyaliteitsproblemen komt
.
Het is noodzakelijk dat vader en moeder gaan zorgen dat de communicatie sterk
verbetert en Hans niet langer belast wordt met hun strijd
.
Het gedrag van Hans naar zijn moeder toe is zorgelijk.
Hierbij is ambulante thuishulp en individuele therapie voor Hans noodzakelijk.
Tot nu toe lijkt moeders huidige partner weinig inzicht te willen geven. Inzicht in de
nieuwe thuissituatie van Hans is noodzakelijk.

Voorafgaand aan deze plaatsing van Hans is het voor de Raad noodzakelijk dat
alle hulpverlening ingezet wordt zowel voor Hans als voor moeder
.

Dit ter voorkoming dat erop een later moment alsnog besloten moet worden
dat Hans zo in de knel komt te zitten en extreem gedrag gaat vertonen dat hij
niet langer thuis kan wonen.
 
 
 
Gezien het feit dat voor Hans de thuisplaatsing al geruime tijd een feit is
omdat hij al herenigd is met zijn moeder kan de raad niets anders dan
instemmen met het besluit Hans bij zijn moeder te laten wonen, mits aan
bovenstaande punten voldaan is.
 
 
 
Daarnaast is het noodzakelijk dat de ondertoezichtstelling voor de duur van 
een jaar bekrachtigd wordt om zicht te hebben en te houden op de ontwikkeling van Hans.
 
 
 
 
 
Ja
Nee
Gedeeltelijk
Veiligheid en het ontwikkelingsperspectief blijven
 
 
x
voldoende gewaarborgd (> kruis aan)
 
 
 
Dit blijkt uit (> toelichting geven):
 
 
 
Zicht op de verblijfplaats waar Hans gaat wonen is noodzakelijk, zo ook de inzet
van hulpverlening aan Hans en ouders.
 
 
 
 
Ja
Nee
Gedeeltelijk
Bij samenloop met niet verlengen ots: wordt bij
 
nvt
 
thuisplaatsing in de noodzakelijke hulpverlening
 
 
 
voorzien (>kruisaan)
 
 
 
Indien nodig een toelichting:
 
 
 
 
Ja
Nee
Gedeeltel ij k
Er zijn nog gronden voor uhp aanweziq (> kruis aan)
 
 
X
Dit blijkt uit (> toelichting geven):
 
 
 
Zie bovenstaande motivatie van de Raad voor de Kinderbescherming

Overige opmerkingen / contra-indicaties voor thuisplaatsing etc.:

Tot zo ver de Raad voor de KINDERBESCHERMING
U ziet het: alle gronden die er waren voor UHP zijn er nog, met dat verschil dat moeder nu in een onzekere huisvestingssituatie zit waar niemand zicht op heeft en Hansje staat niet meer ingeschreven bij enige school en de omgangsregeling tussen Hansje en zijn vader is geheel gestopt.
Vaders mening over verhuizen naar Hilversum ontbreekt. Waarom? Vader is geheel NIETS gevraagd en hij werd gewoonweg voor een min of meer voldongen feit geplaatst! Wat er gezegd wordt over vader, dat hij niet wil meewerken aan 'expeditie scheiden' is méér dan terecht: vader wil eens dat de omgangsregeling normaal wordt nageleefd en heeft geen zin in welk contact dan ook met Irme, hij wil gewoon normaal met zijn kind kunnen omgaan. WAAROM is de 'situatie bij vader' op geen enkele wijze onderzocht? Wat mankeert hem? (Niets, naar mijn indrukken als eenvoudige mens en arts.) Bovendien: Irme liet het de eerste keer afweten bij de 'mediation'… vader kwam voor joker….

Vanuit het 'roddelcircuit op FB':
Moeder schijnt contact te hebben met de groep die kinderen laat onderduiken.  Niemand weet waar Hansje werkelijk verblijft…Hij zou bij een heer E.V.('vriend' van Irme) in Mijdrecht kunnen zitten dan wel op weg zijn naar Spanje….

Opmerkingen van vader
Om een en ander op juistheid te verifiëren  heb ik vader dit artikel als eerste laten lezen. Hij voegt de volgende opmerkingen toe:

-Schulden bedragen bijna 200.000,00 euro
-Intrekken verklaring Dr. M. van Aakster (heb ik reeds binnen)
-Geen uitkering en kinderbijslag
-Afspraak met bjz was dat ze in de regio zou blijven wonen en dus onder toezicht van bjz Den Bosch zou blijven.
-De meest duidelijke afspraak was, als Hans geen omgang met vader zou hebben, dan zou van terugplaatsing bij moeder geen sprake meer zijn.
-Hans is nog ingeschreven op school in Tilburg waar hij al enkele weken niet meer is komen opdagen.
-Irme heeft mij vorige week een mail gestuurd met de vraag te tekenen voor een paspoort.

Voor de buitenstaanders: mw. drs. Van Aakster is een jeugdarts, die op woorden en video van Irme verklaarde dat omgang met vader niet wenselijk zou zijn.  Deze verklaring is ingetrokken op grond van het simpele feit dat Hansje juist géén angst voor vader toonde maar bang was voor iemand anders! (De echte vader mag van Irme door Hansje NIET 'vader' of 'papa' genoemd worden!)

Ernstige zorgen
HOE LANG blijft Hansje nog de speelbal van zijn moeder en gebruikt worden om zijn vader te pijnigen en hem voor het leven te beschadigen door niet alleen zijn vader te ontnemen, maar ook zijn halfbroers en de familie van vader?

Wordt dit het zoveelste 'kinderdrama' waarbij iedereen gewoonweg toekijkt en over enige jaren zegt 'we hebben te slecht gecommuniceerd'?
BJZ kon géén 'verlenging machtiging UHP' vragen om het simpele feit dat BJZ-N.Br. NIET GECERTIFICEERD is en zelfs onder verscherpt toezicht staat sinds begin februari 2015.

Uiteraard heb ik mijn zorgen gedeeld (op 10-2-2015 15.45 u nogmaals!) met de enige daartoe bevoegde instantie: de Raad voor de Kinderbescherming.  Er werd mij medegedeeld dat ze mijn zorgen zouden bespreken met BJZ en uitdrukkelijk werd gesteld dat als Hansje dood gevonden zou worden, dat de RvdK NIET VERANTWOORDELIJK is!

Het antwoord van BJZ en Raad zal ik hier alvast geven:

 'Wij doen geen mededelingen over deze zaak!'

IK WEL!
Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

Update 16-02-2015

Irme en Hansje gaan weer verhuizen: de procedures van vader over zijn 'omgang' en 'wijziging hoofdverblijfplaats' dienen gevoerd te worden bij de rechtbank West-Brabant / Zeeland. Hoe zit het met de 'rust' voor Hansje: weer weg uit Hilversum en nu naar West-Brabant of Zeeland... (Adres Hansje is ook aan vader en zijn advocate,  onbekend! Dit ondanks het gezag van vader.)

Update 19-02-2015

Zie de FaceBook discussie naar aanleiding van de video van Irme. Zie hoe  sommigen Irme klakkeloos steunen in haar 'winst' en degene die wél inhoudelijke info hebben worden afgekraakt en verguisd.  Als je een poging waagt om op normale wijze via de telefoon in gesprek te gaan met Sandra Pool, word je direct neergezet als 'stalker'! Het item is verwijderd door de beheerster Anna De Geus-de Heer: kritische geluiden mogen NIET gehoord worden van de groep Oor4U!

Update 23-02-2015

Eerder liet de Raad voor de Kinderbescherming' weten géén verantwoordelijkheid te nemen over het lot van Hansje. Vandaag kreeg ik een brief van de Raad met het verzoek ook maar geen meldingen over de zorgen om Hansje naar de Raad te sturen.  Er werd mij nadrukkelijk verwezen naar www.vooreenveiligthuis.nl  om daar de meldingen te doen met betrekking tot 'kinderen in mijn omgeving'.  De Raad verwacht dan ook geen meldingen in die context... (als in het artikel hier boven....). De Raad wil dus BEWUST de andere kant uitkijken en vaart blind op de gewoonweg onwaarheden van het in dit geval, volledig onbevoegde BJZ N.Br.! Overigens werd ik vandaag benaderd door een geïnteresseerde journaliste die zich af vroeg HOE DIT MOGELIJK is, dat een kind zó uitgesloten wordt van vader, ondanks rechtelijke vonnissen over omgang en de convenant... Ik zal de journalist van alle gevraagde info voorzien, voor zover dit in mijn vermogen ligt.  Voor u, journalisten:  het staat u vrij mijn artikelen te kopiëren of aan te halen waar u dat nodig acht.  Wel graag de bron vermelden! Een en ander kan dus auteursrechtenvrij en zonder voorafgaande expliciete toestemming!

Update 02 / 03-03-2015

Ondanks het feit dat Irme in haar video beweert de strijd te beëindigen en via derden laat weten dat zij 'graag' een omgangsregeling ziet tussen Hansje en zijn vader, heeft Irme op geen enkele wijze gereageerd op het voorstel dat ik haar deed: het gewoonweg nakomen van de convenant, die ze ooit zélf voorstelde, en nog steeds, bij rechterlijke beslissing, geldig is! Ook afgelopen weekend heeft Hansje zijn vader, broers en familie van vaders kant niet mogen zien of spreken!

Dat het bovenstaande verhaal met daarin de risico's van kindermoord (zie verklaring 29-01-2015) realistisch is, is afgelopen weekend op dramatische wijze geïllustreerd door de moord van een moeder op haar 7 jarig zoontje... de moeder gedroeg zich vreemd volgens buren... jeugdzorg zou vandaag, 2 maart, op bezoek zijn gekomen... 1 dag TE LAAT dus! Hier de link van het bericht op Hart van Nederland met enige opmerkingen er bij. Een achtergrondartikel in de Limburger van 3-3-2015. Merk op de overeenkomsten met Irme: die weigert ook iedere behandeling, vlucht steeds  enz. enz.  en Irme dreigt Hansje te vermoorden, maar speelt het theater van de 'bezorgde moeder'... Waarom wilde Hansje eigenlijk NIET mee met moeder ná het psychologisch onderzoek maar liever bij een vreemde vrouw blijven?

12 Maart is er een nieuwe zitting over de OTS van Hansje bij de rechtbank Breda. Irme zou een zelfstandige woonruimte verworven hebben voor HAAR ALLEEN + Hansje...(en die 'nieuwe partner' dan vanaf december 2015? Was dit weer een 'papa' voor enkele maanden? (De echte vader mag van Irme door Hans géén 'papa' of 'vader' genoemd worden!))

Update 3 / 5-5-2015

De OTS is verlengd met 3 maanden.  vader en zoon hebben elkaar geheel niet gezien. Volgens informanten zou Hansje nu in de buurt van laren wonen.  Er wordt hard gewerkt aan het 'Verzoek alleenhoofdig gezag + wijziging hoofdverblijfplaats' door vader en zijn advocate, alleen moeder is onvindbaar! (De dagvaarding dient persoonlijk uitgereikt te worden!) De uitingen van moeder over 'strijd beëindigen' en 'omgang kind vader' blijken een groot theater te zijn: moeder weigert wederom iedere omgang vader-kind, Hansje wordt zo gewoonweg ontnomen van zijn échte vader. TREURIG dat dit zo maar kan en mag onder het mom van 'jeugdzorg'!