dinsdag 22 juli 2014

Jeugdzorg: einde van uw privacy?

In de media, door consumentenorganisaties en door politie, wordt vaak gewaarschuwd om NOOIT een kopie van uw paspoort of legitimatiebewijs af te geven, tenzij u er een handtekening opzet + in het kort, op de kopie schrijven waarvoor die kopie gemaakt is.
De politie waarschuwt er voor dat het verstrekken van een BSN (Burger Service Nummer / staat op ieder legitimatiebewijs) kan leiden tot ernstige schendingen van uw privacy en identiteitsfraude.

Ook een gegeven als uw zorgverzekeringpas / verzekerdennummer is iets dat uw privacy ernstig kan raken.


Het verband met  'jeugdzorg'

Nu zag ik kort geleden in een jeugdzorgdossier het BSN van de kinderen in kwestie.  Ik vroeg aan de ouder: 'wie heeft dat verstrekt?' De ouder: 'Ik zelf, dat moest van BJZ, dat is toch verplicht?!'

Ik was enigszins geschokt: de overheid waarschuw u deze gegevens niet zomaar aan particulieren te verstrekken, BJZ zal u als ouder wijsmaken dat het verplicht is dit te verstrekken.  (Let wel: BJZ zijn weliswaar door de overheid geïnitieerde stichtingen, maar in feite toch particulier / bedrijfsmatig en commercieel!)Het BSN

Het BSN is uw sleutel tot alle bij de overheid opgeslagen informatie over u. Met de komst van bijvoorbeeld het 'digitaal dossier jeugdgezond-heidszorg' (in feite het door de Twee Kamer afgewezen Elektronisch Kind Dossier EKD), uw eventuele uitkering, de belastingdienst, uw pensioen, de aan uw kinderen verstrekte zorg: alles is gekoppeld en ligt in feite bloot bij het verstrekken van het BSN aan BJZ en aanverwante stichtingen of organisaties.

De zorgverzekering

Het verstrekken van uw zorgverzekeringgegevens aan BJZ lijkt onschuldig, de waarheid is treurig:
Nu kan u als ouder controleren welke zorg aan uw kinderen verstrekt is, u krijgt hetzij op verzoek, hetzij online alle verstrekkingen die via uw zorgverzekeraar lopen.

Zoals iedereen ongeveer zal weten stuurt BJZ eerder aan op uit huisplaatsing van kinderen in plaats van de wettelijke taak 'hulp en ondersteuning in de opvoeding' te bieden zodat kinderen niet UHP hoeven te worden…. Er komt dus (50% van alle OTS-en)  een UHP…

Uw kinderen raken uit beeld: eerst geheime plaatsing, dan misschien pleeggezin 1, instelling, pleeggezin 2 en ten slotte 'perspectief biedend pleeggezin' hetgeen in normaal Nederlands betekent dat u uw kinderen nooit meer terug krijgt (tot hun 18e).

Zo lang de zorgverzekering bij uw polis loopt, heeft u in de gaten wat er met uw kinderen gebeurt…. U kan dus zien welke behandelingen ze krijgen, welke therapieën enz.  enz.  BJZ zal u wijsmaken dat de UHP 'succesvol verloopt' en het uitstekend gaat met uw kinderen…. Tot u de gegevens van uw
 ziektekostenverzekeraar ziet…. Dat is dus geheel ongewenst volgens de
 jeugdzorgsector: 'jeugdzorg is fantastisch toch?'! BJZ (en aanverwanten)  zullen er dus alles aan doen om met uw BSN + zorgverzekeringgegevens uw kinderen uit te schrijven en onder te brengen bij een andere verzekering.  Vaak gebeurt dit terwijl ouders hier geheel niet van in kennis gesteld zijn (ondanks uw ouderlijk gezag!)

Een tip: bij uw ziektekostenverzekering kan u laten blokkeren dat anderen inzage in uw gegevens hebben. Daar stelt jeugdzorg de truc tegenover om, achter uw rug om, een aanvullende verzekering voor uw kind af te sluiten, zodat u niet weet wat er met uw kind gebeurt!

U zou, dank zij uw zorgverzekering, kunnen weten dat de papieren waarheid over hoe goed het gaat met uw kinderen gewoonweg nietwaar is!
De werkelijkheid weten… dat mag juist niet!


Conclusie
 
Verstrek NOOIT uw BSN of zorgverzekeringgegevens aan jeugdzorg (instellingen)!Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul, arts


meldpuntjeugdzorg@gmail.com

dinsdag 8 juli 2014

De TRANSITIE: de stem van ouders

Goed nieuws: ouders krijgen een stem!

Tot nu toe was er met betrekking tot de 'Transitie Jeugdzorg' een aspect vergeten: de ouders!

Gemeenten gingen massaal in overleg met de jeugdzorgaanbieders en BJZ maar ouders konden vaak niet eens toekijken, zo is in Amsterdam de gemeente doorgegaan met BJAA dat van naam veranderd wordt in St. JBRA (Jeugdbescherming Regio Amsterdam), in de regio Maastricht gaat men gewoon verder met BJZ: zie dit artikel over het mooie Zuid-Limburg! In mijn woonplaats, Roermond, wordt het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) omgetransformeerd tot een samenwerkingsverband met BJZ en 'teams' waar de privacy van ouders aan alle kanten geschonden zal gaan worden en gezinnen besproken gaan worden…Gezien de locatie er van, midden in een buurtcentrum, zou het zo wel een 'kind-inlever-station' kunnen zijn….

Op de site van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) trof ik het volgende bericht, dat zodanig van belang is, dat ik het hier maar compleet weergeef.  Mochten er auteursrechten geschonden worden, dan hoop ik dat ik gewaarschuwd word en zal ik het maar verwijderen…. Dus op het risico af hier onder het complete bericht:

Moties Tweede Kamer in kader van transitie jeugdzorg

04 juli 2014
In de avonduren van donderdag 3 juli heeft de Tweede Kamer gestemd over moties die waren ingediend naar aanleiding van het overleg over de transitie jeugdzorg van vorige week. De ingediende moties  - vijf in totaal - betroffen de betrokkenheid van ouders bij regionale overlegtafels (bij stemming aangenomen), de noodzaak van de rol en inbreng van de GGD-en bij de vormgeving van de toegang tot de jeugdzorg (bij stemming verworpen) en het beschermen van de privacy van cliënten bij uitwisseling van eenmalige gegevens in het kader van de transitie jeugdzorg  (bij stemming aangehouden). Er werden geen moties ingediend die de transitie van de jeugdzorg als zodanig in de weg staan, maar moties die  aspecten van de transitie raken.
In het algemeen overleg van vorige week was met name het CDA bij monde van woordvoerder Mona Keijzer kritisch over de datum van 1 augustus 2014 en financiële duidelijkheid aan de jeugdzorginstellingen. Een motie over het al dan niet ingrijpen van de staatssecretarissen als gemeenten niet uiterlijk 1 augustus 2014 financiële duidelijkheid aan jeugdzorginstellingen geven, bleef gisteravond achterwege.   De staatsecretarissen Van Rijn (VWS, PvdA) en Teeven (VenJ, VVD) hebben reeds extra acties in het vooruitzicht gesteld om de risico’s van de transitie zo veel mogelijk te beperken. 
Lees ook het bericht: "Tweede Kamer AO transitie jeugdzorg" (26 juni 2014)

Conclusie uit dit bericht: ouders mogen aanschuiven bij 'regionale overlegtafels' met betrekking tot de jeugdzorg….
Beter laat dan nooit zal ik maar denken, jammer dat bijna alles al geregeld is tussen gemeenten, BJZ en zorgaanbieders… zónder de ouders.
De motie met betrekking tot privacy is aangehouden…. Dit wordt nog mooi. Onlangs had een wethouder Rene Peters uit Oss ook leuke ideeën: de privacy mocht van hem geschonden worden, omdat de wetten over privacy nog moesten worden aangepast aan de nieuwe jeugdwet, zodat alle privacy van ouders met betrekking tot kinderen en school, consultatiebureau, maatschappelijk werk en huisarts volledig zijn overgeleverd aan 'teams' en andere anonieme overheidsbemoeienis… Hoe gek  wilt u het hebben? Een wethouder die oproept om bewust de wetgeving aan z'n laars te lappen….. Zie vooral de reacties bij het artikel! Overigens is deze wethouder niet de eerste: wethouder Pieter Hillhorst uit Amsterdam deed in feite ook het zelfde met zijn 'Ouder & Kind adviseurs'

Mijn wens:

Ik hoop dat er artsen en scholen zijn die het veel waard vinden om de privacy c.q. de vertrouwensrelatie met ouders boven de wet te stellen….
Het zou toch van de gekke worden als zelfs uw huisarts een verradersrol naar anonieme 'teams' gaat spelen?Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com 

zondag 15 juni 2014

Namen noemen: het helpt!

Korte tijd geleden stond prof. Heertje voor de rechter in verband met het feit dat hij een paar jeugdzorg-kritische columns had geschreven en daarbij namen had genoemd van personen die zich moeilijk in het openbaar konden verdedigen. Zie hierover mijn artikeltje 'Namen noemen mag'.

De rechter verplichtte prof. Heertje tot het verwijderen van die columns, wegens inhoudelijke onjuistheden en de genoemde namen.  Namen noemen op zich werd echter niet verboden: het zou wel mogen als dat functioneel zou zijn. Kritiek op jeugdzorg mag ook van de rechter, sterker nog, de rechter schreef zelfs dat die mogelijk terecht is.


Jeugdzorg staat er om bekend om vele kinderen volledig overbodig uit huis geplaatst te houden, mogelijk ten bate van eigen gewin: een medische of psychische noodzaak tot UHP is er niet.  Sterker nog,een gepensioneerd hoogleraar, prof. dr. J. Hermanns, stelde zelfs: 'IEDERE UHP is OVERBODIG', waarbij hij wel aangaf dat ouders / kinderen de juiste hulp thuis dienen te krijgen. Dat laatste weigert BJZ vaak, sterker nog, men stelt zonder onderzoek: 'hulp in de thuissituatie is niet mogelijk'. Juist door dat ene kleine zinnetje is het voor een rechter duidelijk dat een UHP noodzakelijk is….Er komen andere tijden:

Op 14 juni 2014 bereikte mij het volgende heugelijke bericht:

Aan allen,

De aanpak van de malafide, inhumane praktijken op de werkvloer van Jeugdzorg Nederland berust op het blootleggen ervan. Een werkwijze die haaks staat op de dagelijkse praktijk van geheimhouding onder het mom van privacy. In de casus van de bijna 17-jarige Jennifer van der Valk uit Vaals heeft onze benadering gewerkt. 

Jennifer is door jeugdzorg Gouda door toedoen van de teammanager John Pappers ten onrechte al jaren uit huis geplaatst. Vader en moeder zijn gescheiden en Jennifer dringt al geruime tijd aan op plaatsing van haar in het huis van haar vader, die ten behoeve van jeugdzorg een pleegkind in huis heeft. Hoewel vader al jaren met zijn echtgenote geschikt werd bevonden als hoofd van een pleeggezin, weigerde jeugdzorg Gouda Jennifer te laten gaan, uiteraard vanwege het financiële belang bij uithuisplaatsingen.

Op 23 mei 2014 tekende Pappers de stukken voor de rechtbank Breda waarin werd voorgesteld de uithuisplaatsingen van J. met een jaar te verlengen en haar - geheel onverhoeds - volstrekt onnodig 24 uur per dag psychologisch te laten observeren in een inrichting. Geruime tijd kreeg J. geen onderwijs. De zitting vond plaats op 12 juni in Breda, toevallig mijn geboorteplaats.

Jeugdzorg Gouda (Pappers en de gezinsvoogd Liona Meijer) veronderstelden dat noch de familie van der Valk noch ik op de hoogte waren van het nieuwe inhumane verzoek van jeugdzorg aan de rechtbank. Tegenover J. en haar vader werd op 2 juni in een gesprek de indruk gewekt dat zij op den duur naar huis zou komen en geen psychische begeleiding nodig had. Met deze valse voorstelling van zaken geconfronteerd, heb ik Pappers op 6 juni duidelijk gemaakt dat deze praktijken het daglicht niet kunnen velen en derhalve aan de openbaarheid moeten worden prijs gegeven.

Hierdoor is de dynamiek in een stroomversnelling gekomen. Op dinsdag 10 juni kreeg vader bericht dat jeugdzorg Gouda tot het inzicht was gekomen dat J. direct naar huis kon en dat van plaatsing in een inrichting werd afgezien. De rechter is op 12 juni hiervan op de hoogte gebracht, zodat J. op 13 juni door de gezinsvoogd Meijer naar haar vader en stiefmoeder in Vaals is gebracht en vanaf maandag weer regulier onderwijs krijgt. Uiteraard is de vreugde in het gezin groot. 

De betekenis hiervan reikt echter veel verder. Voor mij betekent deze afloop dat het noemen van namen en het transparant maken van wat er bij jeugdzorg gebeurt een kracht is die positieve resultaten bewerkstelligt. Op dit spoor ga ik door gesteund door de rechter die weliswaar heeft opgelegd dat ik twee columns moest verwijderen van internet die door de rechtbank zelf wereldwijd via internet worden verspreid maar ook heeft besloten dat ik vrij ben kritiek te leveren op jeugdzorg en ook namen mag noemen van dames en heren die bij jeugdzorg in functie werk verrichten. 

Voor u allen betekent het: moed houden, volhouden, en niet buigen voor intimidatie. Nu jeugdzorg Gouda zich van een humane kant laat zien, blijft het niet bij dit ene schaap dat over de dam is. Dezer dagen zal ik mij wederom wenden tot Gerritsen en het Leger des Heils met openbaarmaking van afschuwelijke situaties en de noodzaak van humanisering. 

Met hartelijke groet,

Arnold Heertje

U ziet: het namen noemen HELPT…  WEER is eens gewoonweg bewezen dat die uit huisplaatsingen op volstrekte willekeur gaan en, zoals vele ouders zeggen: 'ze zijn alleen bezig met hun eigen werkgelegenheid'...en als het echt moeilijk wordt, dan krijgen ouders hun kinderen weer gewoon thuis: 'te lastig' heet het dan....

Goed dat prof. Heertje ook met dhr. Gerritsen (bestuursvoorzitter BJAA) wil gaan aanspreken… Ik heb nog wat mensonterende zaken voor dhr. Gerritsen die zo leuk propageert dat er 'alles aan gedaan wordt kinderen thuis te helpen', maar in werkelijkheid het tegendeel doet… maar dat zegt hij niet voluit in de media, uit 'privacy'…

Jennifer: GEFELICITEERD, prof Heertje: BEDANKT!!
(Ieder kind uit de greep van jeugdzorg en weer herenigd met de ouders is reden tot GROTE VREUGDE!)

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com


maandag 9 juni 2014

De vechtscheiding: Uw ex is GEK!

Dat vechtscheidingen tot vreselijke drama's kunnen leiden, is inmiddels ruimschoots bekend.  Het eindigt zelfs soms in kindermoord, meestal gevolgd door zelfmoord van een der ouders. Ik spreek hier bewust over 'ouders', 'ex-ouders' bestaan immers niet (behalve voor rechters of BJZ  / RvdK enz.), zeker niet vanuit het kind gezien. Ex-partners bestaan echter wel.

Het moddergooien

Veelal worden in de strijd om de kinderen, die er dus niet zou moeten zijn als men écht de kinderen voorop stelt, beschuldigingen geuit die kunnen worden gekwalificeerd als 'modder'.  Het doel is meestal om daardoor zichzelf als 'betere ouder' te bestempelen als de andere ouder, met als ultiem doel de kinderen volledig af te snijden van de band met de andere ouder. Hierbij wordt vrijwel niets als middel geschuwd. Ik noem enige van die 'middelen'.

-         De andere ouder heeft slechte huisvesting.
-         De ander verzorgt de kinderen slecht.
-         De ander heeft dubieuze relaties.
-         De ander is arm.
-         De ander is veel van huis en laat de kinderen over aan oppassen.
-         De andere ouder 'slecht' praten: PAS bewust veroorzaken.
-         De ander is veel ziek en kan daardoor slecht zorgen.
-         De ander is matig geschoold.
-         De ander mishandelt of misbruikt de kinderen.
-         De ander is gek.

De beschuldigingen kunnen eindeloos doorgaan, BJZ dan wel Raad voor de Kinderbescherming doen toch niet aan waarheidsvinding en nemen vaak dit soort beschuldigingen klakkeloos over.  Soms ook niet (gelukkig).

In deze blog wil ik de laatste beschuldiging: 'uw ex is gek' nader toelichten.
'Gek' mag men sinds een jaar of 30 niet meer zeggen in Nederland, dat heet nu 'psychisch gestoord' of 'heeft een persoonlijkheidsstoornis'.
Als dat laatste het geval zou zijn, dan is dit een ernstige zaak.  Kwalijker wordt het echter als er 'deskundigen' zijn, die 'onderzoek' doen zonder iemand onderzocht te hebben,  schriftelijk gaan verklaren dat de ander een persoonlijkheids-stoornis zou hebben en dan dit laten inbrengen bij rechters / BJZ enz. .

Tot mijn verbazing werd mij een brief toegestuurd van iemand die zo'n
verklaring, op verzoek van een ouder,  opstelt. Hier onder de (gedeeltelijk
anonieme) brief van de 'deskundige'. Gezien het feit dat deze 'deskundige' zich als zodanig profileert op zijn eigen website, noem ik hier bewust zijn naam.

Aan (advocaat moeder)
       Adres
Zoetermeer, XXXX 2012

Betreft: uw cliënt Mw. MOEDER

De weledelgestrenge Mr. ADVOCAAT,

De laatste maanden heb ik mij als psycholoog en specialist op het gebied van pathologisch narcisme beziggehouden met de scheidingssituatie van uw cliënte Mw. MOEDER.
Op  (datum)  j.l. heb ik haar een bezoek gebracht in PLAATS i.v.m. met de ernstige situatie van haar, haar kind m.b.t. haar ex-partner. Ze heeft mij nogmaals, maar meer uitgebreid met bewij­zen, verteld over de levenswandel van vele jaren van haar ex-man de heer VADER uit WOONPLAATS.
Na uitgebreid onderzoek en analyse ben ik tot de conclusie gekomen dat haar ex-man ernstige psychische problemen heeft die te benoemen zijn als pathologisch narcistisch met extreme kenmerken van psychopathie. Het laatste duidt vooral op de kennelijk zeer gewe­ten­loze levenswandel van de heer VADER.

Ik hoop dat het voorgaande duidelijk maakt dat haar ex-man de heer VADER gezien zijn psychische toestand tot alles in staat is als hij niet krijgt waar hij meent recht op te hebben.  Maar al te vaak blijkt m.b.t. het gedrag van personen met psychopathie het slachtoffer in dit geval Mw. MOEDER en haar KIND, ernstig de dupe te worden met vaak uitein­de­lijk zeer ernstige gevolgen, die men niet mag onderschatten. In mijn praktijk heb ik maar al te vaak gezien dat personen met psychopathie niet schromen de meest ernstige dingen te doen tot en met het uitvoeren van doodsbedreigingen toe.

Ik hoop van harte dat dit schrijven u kan helpen de situatie van Mw. MOEDER naar behoren in te schatten als gaat om het te verwachte gedrag van haar ex-man de heer VADER in hun relatie na de scheiding.

U kunt altijd contact met mij opnemen indien u meer informatie wenst.

Hoogachtend,

Piet van der Ploeg
Psycholoog - Cognitief Gedragstherapeut
                                                        (anonimisering  / vet en onderlijning door N.M.)

De website van deze heer v.d.Ploeg geeft een nader beeld: http://www.ccgt.nl/
Opvallend is dat deze sinds 2012 al 'deskundige' is op het gebied van narcisme, één boek geschreven heeft en dat hij kennelijk géén BIG-registratie dan wel NIP of NVO lidmaatschap heeft.

Ik heb dhr. V.d. Ploeg benaderd per e-post, met vragen of hij nog achter dergelijke brieven staat enz.  maar in plaats van en introspectief antwoord kreeg ik een paar beschuldigende verwijten dat ik die brieven niet zou mogen hebben, hem bedreigde (ik had geschreven dat ik in overweging zou nemen dergelijke praktijken bij NVO en NIP aan te kaarten) en ik zelf niet deskundig zou zijn.

Het schandalige

Zónder enig onderzoek van de betreffende vader wordt deze in feite als 'kenmerken van psychopathie' hebbend (in de volksmond spreekt men dan van 'gek'…
maar dat mag niet gezegd worden…) uitgemaakt. Alleen en uitsluitend om de omgang vader-kind te dwarsbomen in een scheidingszaak die ook al behept is met de nodige financiële perikelen.

De zaak heeft veel weg van bijvoorbeeld Julian en Robin (waar moeder er alles aan deed om de rol van vader te minimaliseren met uiteindelijk 'succes' dat de RvdK er in mee ging)  en lijkt ook veel op de zaak waar prof.Heertje en prof. Corrine de Ruyter over schreven:

Prof. Heertje moest 2 artikelen verwijderen ('jeugdzorg ontvoert jongetje') op last van een rechter, prof. C. de Ruyter kreeg 14-05-2014 zelfs een berisping voor het opstellen van een verklaring in het voordeel van die moeder in die zelfde zaak…. Zij had vader nooit of te nimmer gezien of gesproken, maar verklaarde wel dat er mogelijk sprake is van risico's bij het contact vader-kinderen.
Het resultaat in de laatste zaak is geweest dat de rechters de 'paradoxale toewijzing' deden: het alleenhoofdig gezag naar vader, hoofdverblijfplaats bij vader, alleen en uitsluitend omdat moeder jarenlang doorging met 'vader diskwalificeren' en moddergooien…..

'Waarheidsvinding'

Merkwaardig is ook de houding van ouders: de meesten vinden dat BJZ / Raad enz.  aan 'waarheidsvinding' moeten doen, anderzijds zijn er ouders die dit soort 'deskundigenrapporten' laten opmaken, zonder enige waarheidsvinding… ja ja, geen enkele andere waarheid dan hun eigen waarheid.

De les

Ouders: u blijft ouder voor uw kind(eren).  Mocht uw relatie om welke reden dan ook beëindigd worden, respecteer uw ex als OUDER en denk op de eerste plaats aan de kinderen: hun ouder blijft hun ouder!

Niets is erger dan het verdriet van deze ouders die meenden door jarenlang te blijven 'strijden', uiteindelijk niets anders konden constateren dat zij hun eigen leven verziekt hebben met procedures, veel energie in boosheid gestoken hadden, hun kinderen jarenlang als inzet gemaakt hebben en uiteindelijk hun kinderen kwijt raakten… niets doet méér PIJN, voorkom dit! Zie bijvoorbeeld deze rechterlijke uitspraak uit 2005: wijziging ouderlijk gezag als uiterste middel om omgang tussen kind met beide ouders te bereiken!

(Ik heb het hier niet over ouders die hun kinderen structureel mishandelen en misbruiken: daar dienen kinderen veilig gesteld te worden en de mishandelende ouder tóch begeleid contact te krijgen omwille van het perspectief van het kind: op de lange duur wil géén enkel kind de band met zijn ouder(s) verliezen.)

Dus ouders: beëindig de strijd onderling en besteedt uw energie en aandacht aan de LIEFDE voor uw KINDEREN!


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul


meldpuntjeugdzorg@gmail.com

PS De ultieme les / straf

De moeder waar ik die bovenstaande verklaring in haar dossier (ik had een praktisch compleet dossier, zonder de visie van vader) aantrof, had ongeveer alles uit de kast gehaald om haar kind bang / angstig te maken voor vader, ook een arts van de GGZ kreeg ze aan haar zijde op grond van video's van een extreem huilend kind dat zo bang was voor vader.  Waarom is volledig onduidelijk. Ik heb die moeder in kwestie niet geholpen wegens het feit dat ze al enige jaren iedere omgang met vader aan het dwarsbomen was en structureel alles deed om vader zwart af  te schilderen.. Mijn laatste bericht aan haar was het volgende;


Geachte  MOEDER,

Ik ben GESCHOKT door hetgeen u mij toestuurde.

De schok:
- ZELDEN heb ik een moeder gezien die zoveel uit de kast trekt om de vader van haar kind zwart te maken: u presteert het zelfs om een arts en een 'psycholoog' (zonder BIG / NIP-registratie)   aan uw kant te krijgen.

- Wat u aan video mee stuurde was super schokkend: NIETS doet u om het kind te kalmeren HOE komt het kind zo anti-vader?  Is dit 'natuurlijk gedrag' of opgestookt door moeder?  NIETS doet u om het kind te kalmeren, maar u vindt het kennelijk leuk om dit soort 'bewijs' te verzamelen.

- Dat een kind zo in een loyaliteitsconflict komt, lijkt mij duidelijk.

U komt met allerlei financiële zaken om maar aan te tonen hoe slecht vader is.  Alimentatie betaling heeft NIETS met omgang te maken: alimentatie is géén 'kijkgeld'!

Het resultaat van uw acties zal mogelijk volledig tegen u werken: het kind zal mogelijk UHP worden met dan plaatsing bij vader.  Zie de stukken rondom de zaak van prof. Heertje: 'jeugdzorg ontvoert jongetje',  de werkelijkheid was dat moeder ca. 4 jaar is bezig geweest vader zwart te maken, resultaat: alleen hoofdig gezag naar vader en hoofdverblijfplaats bij vader...

Ik raad u aan eens bij een échte neutrale deskundige (drs. A....NAAM / Tilburg bijvoorbeeld) te gaan om te leren HOE om te gaan met 'ouderschap na scheiding' en HOE te communiceren met de vader. Dit zou zeker voor de lange duur beter zijn voor zowel uw beider kind als u zelf!

Ik denk dat ik verder niets voor u kan betekenen.

Veel sterkte en wijsheid wensend,

Nico Mul

Dit bericht was van 09-06-2014....

DE STRAF: 11-06-2014 is dit kind bij moeder weggehaald door BJZ... UHP.... 
Moeder begint op FB steun te zoeken over dit handelen van BJZ.... Hoor in deze video hoe moeder het alleen nog maar erger maakt voor het kind... ze snapt het echt niet....

Ik zal deze moeder niet helpen, misschien anderen die zich opwerpen?


P.S.

Het toeval wil dat Joep Zander, een door mij zeer gewaardeerd pedagoog en deskundige op het gebied van ouderverstoting en kinderbeschermingszaken, vooral bezig met publiceren en zijn promotieonderzoek,  geheel onafhankelijk van mij de zelfde mening is toegedaan!
Zie zijn blog: http://joepzander.wordpress.com/2014/06/13/ingrijpen-maar-hoe/

Martin Vrijland, ook een bekende jeugdzorg-criticus, schreef ook een artikeltje en publiceerde zelfs een ander stukje uit het dossier van moeder: de visie van haar (over geld zaken....)  Zie de blog:
http://www.martinvrijland.nl/2014/06/13/het-jeugdzorg-drama-van-irme-en-haar-zoon-hansje/

Martin Vrijland had meer geluk als ik: ondanks dat ik, dank moeder, 2 telefoonnummers en een e-post adres van vader heb, kreeg Martin wél contact met vader. Martin publiceerde een verslag van dat contact op zijn blog:
http://www.martinvrijland.nl/2014/06/16/vader-gerland-s-over-moeder-irme-en-hansje/

U ziet: de indruk die ik had is niet alleen juist, maar ook nog erger dan mijn indruk op grond van het dossier en ik me had kunnen voorstellen!

P.S. 2

Moeder begint overal steun te zoeken op internet.  BJZ slaat terug en begnt, zoals gewoonlijk zou ik haast zeggen,  te dreigen...(zie het artikel in het AD van 17-6-2014) en waar dreigen ze mee? Juist ja: met het kind als wapen: minder contact als moeder niet doet wat BJZ eist...  BJZ schijnt een eigen wetboek te hebben: moeder is vrij om in haar huis op te nemen wat zij wil... (buitenshuis en in andere gebouwen is dat anders.)

P.S. 3

De rechter

Ondanks de beweringen daar over van moeder heeft de rechter op 26-06-2014 besloten dat het kind uit huis geplaatst blijft. De essentie van de uitspraak:

Instantie Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak 26-06-2014
Datum publicatie 26-06-2014
Zaaknummer C/01/279840 / JE RK 14/901MZ13
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak

Inhoudsindicatie:
Onder toezicht gesteld minderjarig kind van 6 jaar uit huis geplaatst, aangezien de moeder er bij voortduring blijk van heeft gegeven geen medewerking te zullen verlenen aan bij rechterlijke uitspraken vastgestelde contactregelingen tussen het kind en diens vader. Het kind wordt, doordat moeder hem zonder terughoudendheid inzet en betrekt in de strijd die zij met de vader voert, ernstig in zijn ontwikkeling bedreigd. Er rest geen ander middel ter beëindiging van die strijd dan plaatsing van het kind binnen een neutrale setting, waarin de belangen van het kind centraal worden gesteld en welke plaatsing hopelijk zal leiden tot een onbelast contact van het kind met beide ouders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl

(Opm.: BRAVO voor deze rechter!!! N.M.)

Over de 'deskundige psycholoog', P. v.d. Ploeg:

Navraag bij zowel BIG-register, NIP en NVO heeft duidelijk gemaakt dat dhr. van der Ploeg, die zich 'psycholoog' noemt, bij deze instanties niet bekend is als zodanig.  Zelf heeft deze man ook nergens aangegeven op grond waarvan hij zijn beroepsaanduiding als 'psycholoog' mag voeren.

woensdag 21 mei 2014

Namen noemen mag!

Recentelijk werd prof. Heertje voor de rechter gedaagd wegens het noemen van namen van BJZ-medewerkers en het naar zijn mening onmenselijke optreden van hen. Een verslag van de zitting is te vinden in het artikel 'Namen Noemen' .
 Nadeel en voordeel

Johan Cruijff stelde ooit: 'ieder nadeel heeft zijn voordeel', zo is hier ook het geval: ondanks het feit dat prof Heertje werd veroordeeld tot het (laten)  verwijderen van zijn artikelen en is veroordeeld tot de proceskosten stelt de rechter duidelijk dat namen noemen wel degelijk mag onder bepaalde voorwaarden en KRITIEK op 'jeugdzorg' is mogelijk terecht en dat MAG OOK!

Prof. Heertje zijn boek 'Economie' mag gewoon in de boekhandel te verkrijgen blijven!

Het mooiste in deze is het item 4.9 van de uitspraak, met name het citaat:

"…..De voorzieningenrechter is van oordeel dat het Heertje vrij staat kritiek te uiten op BJAA (die mogelijk terecht is) en daarbij scherpe bewoordingen te gebruiken. Daarbij kan het goed zijn ter bevordering van het maatschappelijk debat om een concreet geval te noemen, zoals Heertje ook heeft gesteld, en ook het noemen van namen van individuele medewerkers, die handelen in de uitoefening van hun functie en niet op persoonlijke titel, kan gerechtvaardigd zijn indien dat noodzakelijk is om een misstand aan de kaak te stellen…."

Ook een aardig detail van de  uitspraak is dat daarin het door BJAA gehate artikel van prof. Heertje in de Volkskrant volledig is opgenomen: zo wordt dat in ieder geval aan de vergetelheid onttrokken!

Een zowel triest als zeer gunstig detail is het feit dat hier geïllustreerd wordt welke 'straf' een ouder kan krijgen door het steeds maar diskwalificeren van de andere ouder: de moeder in deze zaak is zowel haar kind als haar ouderlijk gezag kwijt geraakt als 'straf' voor het jarenlang tegenwerken van het contact van het kind met vader….

Ca. 15 jaar geleden was het nog dat 'wie gooit de meeste modder naar de andere ouder'… de moddergooi(st)er mag het kind hebben als beloning en geen gedonder met omgangsregelingen….

Er is sprake van een omslag in het voordeel van, eindelijk, vaders. Dus, beste ouders die in 'vechtscheiding' zijn: STOP het vechten en luister naar uw kind: gun uw kind zijn/haar ouders!

Voor verdere details kan u hier de hele uitspraak van 20-05-2014 nalezen.

"Jeugdzorg LIEGT"….


Dat BJZ liegt stellen vele ouders die te maken hebben met die instantie. Zo ook hier weer, zelfs schriftelijk aantoonbaar! Voor ik klachten krijg van BJAA zal ik me hier motiveren:

De Volkskrant publiceerde direct op 20-05-2014 een artikel met de reacties van prof. Heertje en  BJAA. Ik ga er van uit dat de Volkskrant de diverse meningen correct heeft weergegeven.

Jeugdzorg stelt onomwonden dat ze 'op ALLE PUNTEN hebben gewonnen'….

De rechterlijke uitspraak stelt weliswaar dat BJAA op de meeste punten in het gelijk gesteld is, maar juist een hoofdpunt van BJAA ('negatief publiceren over BJAA'…) is NIET gehonoreerd, de rechter stelde zelfs dat de kritiek van Heertje over jeugdzorg 'mogelijk terecht' is…. Ondertussen wil jeugdzorg er alles aan doen om in de media te etaleren hoe geweldig goed zij zijn, met juist E. Gerritsen als boegbeeld (bestuursvoorzitter) van BJAA voorop: méér dan 100 columns schreef hij om zijn toko te promoten….zie bijvoorbeeld ook deze en als men te veel kritiek hebt op E.G.  word je gewoon geblokkeerd: kritiek is vaak niet gewenst…..(het verbaast me zelfs dat ik ook nog af en toe wat schrijven mag)

Gelukkig hebben degene die ook de mening zijn toegedaan dat 'jeugdzorg liegt' het rapport "Is de zorg gegrond?" van de Nationale Ombudsman over BJZ van 10 december 2013 aan hun zijde!

Namen noemen en  tuchtrecht

De rechter stelt in feite dat medewerkers die zich niet verdedigen kunnen, omdat ze niet individueel aanspreekbaar zijn, niet genoemd mogen worden.
Nu is, dankzij de wet 'professionaliseringjeugdzorg' een
beroepsregister en  bijbehorend tuchtrecht in de maak voor de 'jeugdbeschermers' (of 'Ouder & Kind-adviseurs' , 'Save werkers' enz. enz.). 

Juist professionals zijn wel individueel aanspreekbaar over hun handelen, anders zou het hele tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers een wassen neus, dode mus dan wel gebakken lucht zijn. Immers: iedere echte professional, of dat nu APK-keurmeester, politieagent, arts, psycholoog of dominee is, is individueel aanspreekbaar en moet zich zo nodig verantwoorden in het openbaar.  Jeugdzorgwerkers dus binnenkort ook, of wordt direct het tuchtrecht voor hen weer afgeschaft dan wel zijn 'alle klachten niet-ontvankelijk wegens het niet met naam kunnen aanduiden van de BJZ-medewerkers'?

Ik hoop dat het tuchtrecht snel zal komen.

Uiteraard is het toegestaan om deze blog, met naamvermelding, verder te verspreiden!


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul


meldpuntjeugdzorg@gmail.com


woensdag 14 mei 2014

Jeugdzorg: AFBLIJVEN van kinderen!


Dit verhaal gaat nu eens niet over mishandeling of misbruik van kinderen die met 'jeugdzorg' te maken hebben, maar over het begin van de jeugdzorg: uw eerste kennismaking in het geval er een OTS (onder toezicht stelling)  is uitgesproken door een kinderrechter.

Een OTS komt er vaak op hetzij aandrang / verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming dan wel op verzoek van Stichting BJZ (één per provincie of groot-stedelijke regio).  Andere verzoeken als van een BJZ of opgesteld door een niet tekenbevoegde van de Stichting BJZ zijn in principe ongeldig en dient de rechter dan ook niet-ontvankelijk te verklaren. In de praktijk gebeurt dat laatste vaak niet. Die tekenbevoegdheid kan u verifiëren door een uittreksel van de Kamer van Koophandel op te vragen voor de somma van 7,50 €.

Bij uw eerste kennismaking en soms daarvoor al willen BJZ-medewerkers vaak 'kennismaken met de kinderen' dan wel de kinderen onderzoeken. Nu wordt, ondanks de zogenaamde openheid en samenwerking met de ouders, vanuit BJZ zéér geheimzinnig gedaan over de opleiding en achtergrond van hun jeugdzorg-werkers.  U kan op geen enkele wijze er op vertrouwen of u te maken heeft met een 'deskundige' met 'HEMA-opleiding' tot jeugdzorgwerker of met een MBO / HBO opgeleide jeugdzorgwerker / gezinsvoogd / 'jeugdbeschermer', 'save-werker' of O&K-adviseur. Het enige waarop te vertrouwen is, is een registratie bij Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging van Opvoedkundigen  (NVO) of een registratie bij het Beroepsregister Individuele Gezondheidszorg (BIG). Bij die laatste kunnen alleen artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en psychologen geregistreerd staan. 
Die registratie, bij NIP, NVO of BIG, garandeert u dat de hulpverlener in kwestie de juiste beroepsopleiding heeft, dat deze zich te houden heeft aan de beroepsregels en dat die aan tuchtrecht is onderworpen.

Degene die worden aangesteld door de rechtbank met het wettelijk doel u te 'ondersteunen bij de opvoeding' (art. BW I-257), stellen zich namelijk vaak op alsof deze buiten wettelijke grenzen mogen gaan op grond van de OTS.  Dit mag, jammer voor hen, gelukkig niet. Toch wordt het geprobeerd. Een aardig overzicht van wat er allemaal geprobeerd wordt, maar buiten de regels is, is beschreven in het nog altijd actuele boek van drs. T. Barendse: 'Jongleur over de schreef', dat in 2001 geschreven werd als antwoord op het handboek van de MO-groep (nu Jz-Nederland) 'De gezinsvoogd als jongleur', waarin de gezinsvoogden in opleiding structureel geleerd werd wetten te overtreden en in feite ook ouders aan de kant te zetten.

Ik geef een paar herkenbare voorbeelden:

Vaak wordt aan ouders verboden zelfstandig contact met de school van hun kinderen te hebben. Hier mist iedere wettelijke grond, zolang ouders niet door de rechter zijn ontheven van gezag + ontdaan van het 'recht op informatie en consultatie'.

Er wordt vaak tegen scholen verteld dat de jeugdzorgwerkers recht hebben op alle informatie over bepaalde kinderen.  Dit mag niet: het mag alleen met toestemming van de ouders. Veel ouders geven die toestemming niet, maar dan is de tussenoplossing misschien dat ouders altijd aanwezig zijn bij gesprekken tussen jeugdzorg en de school.

Jeugdzorgwerkers proberen dit zelfde bij (huis)artsen. Ik adviseer daarom nimmer toestemming te geven om inlichtingen op te vragen bij medici: jeugdzorgwerkers willen de informatie namelijk wel eens verdraaien.  Zie hiervoor het laatste rapport van de Nationale Ombudsman van december 2013.

Soms worden kinderen door jeugdzorgwerkers uit de klas gehaald, met het excuus: 'wil kennismaken met het kind'… VERBODEN, bovendien dienen ouders er op te kunnen vertrouwen dat hun kinderen onderwijs volgen en niet gewoonweg rechteloos worden uitgeleverd aan willekeurige jeugdzorgwerkers. VERTROUWEN is het woord: een school heeft immers een leerovereenkomst met de ouders en is niet een instituut waar naar willekeur kinderen aan jeugdzorgwerkers worden uitgeleverd….

Ik wil in dit artikel géén pleidooi houden tegen echte, goede jeugdzorg, maar tegen de gewoonweg kwakzalverij en schofferen van ouders die gebeurt onder het mom van 'jeugdzorg'.  Kinderen hebben immers recht op de 'hoogste mate van zorg', aldus art. 24 van het IVRK.
Daarom adviseer ik de volgende brief, te sturen naar de gezinsvoogd dan wel als klacht (met de nodige veranderingen)  aan de Stichting BJZ  (of St. LdH J&R / WSG / SGJ ..enz). Iedere hulp dient immers te beginnen met gedegen onderzoek door een echte deskundige en niet aaneen te hangen van 'indrukken', 'aannames', dan wel 'onderbuiksgevoelens van de gezinsvoogdes'. Uw kinderen hebben recht op GOED en gedegen onderzoek!
(kopiëren en aanpassen naar eigen situatie toegestaan!)uw NAAM
uw adres
uw contactgegevens
  
AAN:
BJZ
(Postadres)

Betreft: (namen kinderen + geb. datum)

Plaats, datum

Geachte.......(naam jeugdzorg-werker), 

U wilt graag mijn kinderen zien c.q. 'onderzoeken' in verband met de nodige hulpverlening die kennelijk geïndiceerd zou zijn in uw indicatiebesluit. 

In dat indicatiebesluit zou moeten worden aangegeven welke zorgen er zijn en welke hulp noodzakelijk is voor mijn kinderen.
Zoals u weet wil ik voor hen het allerbeste.  Daarom wil ik alleen en uitsluitend dat een echte deskundige mijn kinderen onderzoekt. 
Met een 'echte deskundige' doel ik in dit geval op een orthopedagoog dan wel kinderpsycholoog, lid van NVO/ NIP dan wel BIG-geregistreerd.  Tot op heden heeft u helaas op geen enkele wijze aangegeven welke gedragsdeskundige bevoegdheid u bezit.

Ik wacht op uw bericht bij welke deskundige ik mij met de kinderen kan vervoegen ter onderzoek / observatie. Beter zou natuurlijk zijn als deze door u aangewezen deskundige de kinderen in de thuissituatie zou observeren. Uiteraard is die persoon dan van harte welkom. 

Gaarne verneem ik van u,

hoogachtend met vriendelijke groet,

(uw handtekening)

(uw naam)

Jeugdzorg zal ongetwijfeld dit soort brieven niet weten te waarderen en u beschuldigen van 'ouders werken niet mee aan de hulpverlening'.  Deze beschuldiging is gewoonweg leugenachtig: u als ouders willen alleen dat de kinderen de best mogelijke zorg verkrijgen, de beste zorg begint bij deskundig onderzoek en niet door 'onderzoek' van dubieus opgeleide personen die onder geen enkel tuchtrecht vallen en maar wat aanrommelen! Kwakzalverij in de jeugdzorg dient gestopt te worden.

Juist gezien de toenemende tendens van 'anonieme tips', 'anonieme meldingen', 'anonieme gezinsvoogd' en 'anoniem team', is het zaak eens te gaan werken met deskundigen die wel hun naam durven noemen: échte professionals!


Kafka ligt op de loer….


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com