maandag 29 september 2014

De vechtscheiding: hoe het anders kan!

Dit artikel zou zowel bij mijn reeks 'Praktijk van Jeugdzorg' als bij mijn reeks over 'vechtscheiding' kunnen horen.  Gezien de zeer grote overeenkomst met het artikel van enige tijd geleden over 'vechtscheiding', kies ik voor die laatste. Afgezien van het feit dan moeders mij bijna gelijktijdig benaderden,  woonden minder dan 10 km van elkaar, betreft het hier het zelfde BJZ en zaten de kinderen in de zelfde jeugdzorginstelling!

Naar aanleiding van  'De vechtscheiding: uw ex is gek' kreeg ik stormen van kritiek te verduren over waarom ik die moeder nu niet wilde steunen en mijn mening afwijkend was van de anderen die de video's in die zaak gezien hadden. Ik heb een en ander duidelijk uitgelegd: ik houd er niet van om het met een half dossier te doen en alleen de 'waarheid' van één ouder over te nemen, zeker niet als die 'waarheid' grove, ongefundeerde, beschuldigingen inhoudt. Bij de hier onder beschreven casus heb ik moeder wél bijgestaan en zij luisterde wel naar mijn advisering!

Ik werd dus benaderd door een moeder die een echte vechtscheiding had, met zowel fysiek geweld naar haar toe als verbale agressiviteit richting kinderen van  ca. 6 en 11 jaar.

Het probleem: het oudste, zeer pientere,  kind wil niet naar zijn vader.  Waarom niet? Hij wil gewoonweg zich veilig voelen en heeft een angst voor de agressieve uitvallen van zijn vader.  Vader in deze wil zijn jongere kind niet zien wegens het feit dat die een handicap heeft. Over die angsten voor vader is hij onder begeleiding.  Vader heeft tot dan toe iedere hulp om zijn agressieve uitvallen in de hand te houden geweigerd. Ondertussen had het kind wel zeer vaak uitgebreid telefonisch contact met zijn vader (soms wel 1 uur/dag!) BJZ vindt het echter niet goed genoeg gaan en vindt dat er door middel van een UHP betere zorg verleend kan worden, omdat de jongen dan ook op een 'neutrale plek' zit.
De begeleiding die de jongen had in de thuissituatie zou voortgezet worden, om die reden werd zelfs de UHP versneld…er was direct plaats….

De UHP is een feit… en de 'hulp'?

Heel kort: iedere hulp werd gestopt, die was geheel niet aanwezig in de instelling.  Ook een deskundige was er niet: die zou pas ca.2 maanden later kunnen komen vanuit een andere instelling…

Het kind?

De reactie was zeer heftig: hij voelde zich bedonderd en belazerd, reageerde zeer fel met vele lichamelijke klachten, tot verlammingen aan toe… belandde binnen 3 weken in een rolstoel……Hij belde zelfs 112 om te zeggen dat hij daar gevangen gehouden werd… De politie kwam zelfs…ze hielden hem gevangen wegens het feit 'de rechter had een machtiging UHP gegeven dus hij MOEST opgesloten worden'… De gezinsvoogd, die deze opvatting had, kon kennelijk niet lezen: er stond 'machtiging UHP' en niet: 'Gelast onmiddellijke opname in een gesloten setting' of iets dergelijks.

Gezien de dramatische ontwikkelingen rondom het kind werd alarm geslagen door de 'jeugdzorg instelling' en de school… de gezinsvoogd was niet erg bereid tot actie, maar werd door moeder + jeugdzorginstelling op haar verantwoordelijkheid gewezen: er MOEST iets gebeuren… Diverse beraadslagingen volgden…. Men was de mening toegedaan dat men niets voor het kind zou kunnen doen en liet de VERANTWOORDING aan MOEDER, men zou zich niet verzetten als moeder het kind weghaalde… Van te voren had moeder de politie al gebeld met de vraag hoe die zouden reageren als moeder het kind NIET na een weekend (thuis) bezoek zou terugbrengen….De politie zou niets doen. Een dag daarna kwam het woord van moeder.  De machtiging UHP liep tot eind oktober… BJZ stelde: we gaan eind oktober pleiten voor einde UHP'… De vraag van moeder: WAAROM kan dan NU (begin augustus 2014) niet de UHP officieel beëindigd worden? Moeder had ondertussen geregeld dat haar kind weer hulp in de woonplaats  zou kunnen krijgen.
Er was inmiddels een officieel 'Verzoek einde UHP' gedaan (zoals beschreven in mijn 'Nico Mul's link' / blz. 20 hier naast') op grond van art. BW  1:263) Bij zo'n verzoek heeft de Stichting BJZ 14 dagen de tijd om te antwoorden, daarna kan een ouder zonder verder af te wachten, zonder advocaat, een beroep doen op de kinderrechter.

Het antwoord van BJZ was ronduit lachwekkend: Volgens de gezinsvoogd had BJZ NIET de macht om een UHP te beëindigen, terwijl dit nadrukkelijk in de wet staat in art. BW 1:263 1e lid. BJZ 'kende die wet niet'!!! (net zoals ze de wet niet kennen over rechten op informatie en recht van inzage / afschrift en correctie van dossiers…maar dat is een ander verhaal.)
Het verzoek werd afgewezen, omdat nog onderzoek gedaan zou moeten worden naar de meest wenselijke woonomgeving…..  Dus: het kind wordt UHP omwille van de stress van het kind bij omgang met vader en zijn angsten, en de UHP kan niet beëindigd worden omdat het kind mogelijk bij vader zou moeten gaan wonen…. Dit is des te lachwekkender als u zich realiseert dat vader bij een ander inwoont (op meer dan 200 km afstand) en geen eigen huisvesting heeft!
Uiteraard heeft moeder terstond een beroepsschrift ingediend bij de kinderrechter, conform art.BW1:263 4e lid. Dit zal begin oktober voorkomen bij die rechter.

Het resultaat

Het kind is ca. 3 maanden UHP geweest en is ernstig getraumatiseerd 'dank zij' BJZ.
Het 'idee van UHP' kwam NIET vanuit een deskundige die het kind begeleide, ook niet vanuit school, maar was een hersenspinsel van een gezinsvoogdes met naar mijn indruk een nogal grote duim, die het eigen dossier niet eens kende. De 'vechtscheiding' liep immers al meer dan 2 jaar en er is en omgangsregeling met vader geweest die diverse malen door toedoen van vader escaleerde ten nadele van de kinderen….De gezinsvoogd had bijvoorbeeld niet opgemerkt dat vader iedere hulp weigerde voor hemzelf, maar wel steeds beloofde dat te gaan doen…
BJZ tolereert het verblijf van het kind bij moeder.
BJZ heeft op geen enkele wijze enige hulp voor het kind bewerkstelligd.
BJZ heeft geïllustreerd hoe zij de Wet niet kennen, dan wel niet willen kennen dta ouders ook rechten hebben, zoals een verzoek doen tot einde UHP.
Het kind krijgt nu wel 'de hulp die hij nodig heeft' echter door moeder gezocht en gevonden.

Het kind:

HEEL BLIJ om weer terug te zijn bij zijn familie en vriendjes…..  Hij krijgt wel deskundige begeleiding die door moeder is gezocht en gevonden. Zijn lichamelijke klachten verdwenen in zeer hoog tempo!Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul


zondag 27 juli 2014

De vechtscheiding: een oplossing?!


De vechtscheiding schijnt in de mode te zijn en het nieuwe stokpaardje van zowel BJZ als de 'psychologen' die zich opdringen.
Nu circuleert er op FaceBook een artikel van de 'Vederisch psycholoog' (hier is geen BIG of NIP registratie bij bekend!) Jan Storms. Zijn oplossing van vechtscheidingen: eerst een psychologisch onderzoek van beide ouders en de ouder die het meest zorgzaam 'beschermend' is, krijgt de kinderen, de andere krijgt niets….ook geen omgang bij hem…  De vraag dringt zich op: hoe kan ik op zijn best kinderen voor het leven beschadigen door ieder contact met een ouder af te snijden, liefst zo vroeg mogelijk…

Hier zijn artikeltje:

Persbericht – voor onmiddellijke publicatie!
!
Jeugdbescherming kleunt meestal mis!
Meeste moeilijke scheidingen zijn geen ‘vechtscheiding’!
!
Dit is de conclusie van Jan Storms, auteur van het boek Destructieve relaties op de schop -
psychopathie herkennen en hanteren, waarvan volgende week de negende druk in een herwerkte
en uitgebreide uitgave verschijnt. Het cliché ‘waar twee vechten, hebben twee schuld’ is niet van
toepassing op de meeste scheidingen waarna jarenlange onenigheid over de kinderen bestaat. In
werkelijkheid zijn het meestal relaties waarin één twistzieke ouder de kinderen inzet als wapen om
er de andere ouder mee te treffen waar het het meest pijn doet, nl. in zijn liefde voor de kinderen.
Een twistzieke ouder lijdt in vele gevallen aan een ernstig gewetensgebrek – psychopathie, eerder
niet in de zwaar criminele, maar in de huis-tuin-en-keukenvariant – gecombineerd met aspecten
van verschillende persoonlijkheidsstoornissen.!
Kinderen en beschermende ouders zijn slachtoffer!
Mensen die aan psychopathie lijden bezitten vaak aanzienlijke manipulatieve vaardigheden,
waarmee zij zich in het leven staande houden. De medewerkers van raden voor de
kinderbescherming, meldpunten kindermishandeling en voogdijinstellingen hebben niet door dat
door de wol geverfde oplichters hen bespelen. Met volle overtuiging gaan ze deze psychisch zieke
mensen ‘helpen’ en leveren in talrijke gevallen de kinderen aan hen uit. Wanneer naderhand blijkt
dat de mooie façade uit scheuren bestaat, komen jeugdbeschermers niet op hun eerdere mening
terug. Fouten worden zelden toegegeven of hersteld. De kinderen en de beschermende ouder zijn
dan het slachtoffer, niet alleen van de gestoorde ouder, maar ook van de instanties die zich door
de twistzieke ouder op sleeptouw hebben laten nemen.!
Waarheidsvinding en psychologisch onderzoek noodzakelijk!
Volgens Jan Storms zijn deze gevallen te ingewikkeld om door voogden en raadsonderzoekers te
worden beoordeeld. Wel zouden zij op de hoogte moeten zijn van het feit dat deze stoornissen
veel voorkomen en vaak moeilijk te herkennen zijn. Wanneer zij op grond van enige training op dit
gebied en op grond van informatie van een van de ouders of van de kinderen vermoeden dat er
van een stoornis sprake zou kunnen zijn, zouden zij deze gevallen moeten overdragen aan op dit
terrein gespecialiseerde teams. Deze deskundigen hebben dan de taak om uit te vissen hoe de
vork werkelijk aan de steel zit, middels een gedegen feitenonderzoek, gesprekken met intimi en
gericht psychologisch onderzoek.!
19 juni 2014

De oplossing voor deze moeilijke scheidingen is vrij eenvoudig: leg het zwaartepunt van de
opvoeding bij de geestelijk gezonde, beschermende ouder en geef deze mét de kinderen rust.
Pogingen om de communicatie te verbeteren moeten worden gestaakt. Het is voor beschermende
ouders en kinderen die al heel wat psychisch en vaak ook fysiek geweld hebben moeten verduren
extra traumatiserend. Het heeft geen zin een beroep te doen op redelijkheid wanneer een stoornis
er juist in bestaat dat iemand geen redelijkheid kent.!
Familierechters kunnen kinderen een veilige haven bezorgen!
De familierechters kunnen een sleutelrol spelen. Zij moeten ervan doordrongen zijn dat de
jeugdbeschermers ondeskundig zijn op dit gebied en dat hun rapporten meestal tot stand zijn
gekomen op aansturen van een handig manipulerende ouder die zij niet doorzien. Wanneer de
verhalen van de ouders – en eventueel ook de kinderen – zo ver uiteen lopen dat zij onmogelijk
tegelijkertijd waar kunnen zijn, dan is er meestal bij één ouder – en in een enkel geval bij beide –
sprake van een stoornis. Het vaststellen van de materiële waarheid en passend psychologisch
onderzoek zijn dan aangewezen. Wanneer dit wordt nagelaten, zoals nu nog meestal gebeurt, dan
zijn verkeerde beslissingen ten koste van kinderen de trieste norm.!
!
Over Jan Storms!
Jan Storms is bewustzijnsdeskundige. Hij ondernam een academische studie van de vedische
wetenschap (de spirituele en wetenschappelijke traditie van het oude India) en bestudeerde een
rist van exacte- en menswetenschappen in het licht van de fundamenten van kennis (B.A.- en
M.A.-graad). Hij heeft meer dan dertig jaar ervaring in het onderricht aangaande bewustzijn/
geweten en bewustzijnsontwikkeling. !
!
Sinds 2006 maakte hij een studie van psychopathie (het ontbreken van bewustzijn/geweten) die
resulteerde in:!
• het succesboek Destructieve relaties op de schop - psychopathie herkennen en hanteren,
uitgegeven bij AnkhHermes, 2010 - 2014, negende druk, herziene en aangevulde uitgave!
• een nieuw, wetenschappelijk gefundeerd psychopathie-construct!
• een effectieve therapeutische aanpak van de diepe trauma’s die teweeggebracht worden door
!
langdurige interacties met mensen die aan psychopathie lijden.!
Indien u een interview wenst met Jan Storms, graag contact opnemen via
communicatie@psychopathie.info
PSYCHOPATHIE.INFOOm niet in zijn artikel / persbericht te knoeien
heb ik al de links van J.S. er ook maar in laten staan, ik sta echter op geen enkele wijze achter zijn denkbeelden.-         Dhr. Storms  gaat er kennelijk van uit dat een 'vechtscheiding' voortkomt uit een relatie met huiselijk geweld enz.  Dit is onzinnig: de meest spectaculaire vechtscheidingen met als inzet de kinderen en hun omgang met vader/ moeder zijn voortgekomen uit huwelijken waar nimmer enig geweld of disharmonie was.  Alleen de frustratie van 'nieuw leven beginnen' / 'nieuwe liefde' en daarbij te weinig alimentatie dan wel materieel bezit uit de boedelscheiding krijgen kan leiden tot de meest smakeloze vechtscheidingen. Niets dus over 'omgang met kinderen'!
-         Dhr. Storms gaat volledig voorbij aan hetgeen bekend is vanuit de wetenschap over het scheiden bijvoorbeeld het proefschrift van Dr. J.H.C. van Schooten uit 1995, waaruit een 'gebruiksaanwijzing scheiding' is voortgekomen onder de naam 'Ouderschap voor en na (echt)scheiding', voor slechts 15 € te verkrijgen. Dr. Van Schooten promoveerde op een onderzoek naar ca. 75 echtscheidingen en ontrafelde oorzaken van het ontstaan van vechtscheidingen: de basis ligt bij respect voor elkaar en zelfwaardering….(wederzijds). *)
-         Ook wordt voorbij gegaan aan de kennis van zaken van bijvoorbeeld wijlen prof. mr. G.P.  Hoefnagels, de eerste die in Nederland begon met mediation en daarmee voorkomen van vechtscheidingen. Zie het nog her en der in een tweedehands boekhandel verkrijgbare boekje 'Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden'. *)
-         Hoe moet men de handelswijze van dhr. Storms in de praktijk voorstellen: beide ouders eerst naar de psycholoog /psychiater en die gaat als een rechter bepalen 'wie is de beste ouder' / 'wie biedt de beste bescherming aan de kinderen?' En dit zou gevechten tussen ouders voorkomen?  Het lijkt er op dat dhr. Storms de klok 20 jaar terug wil stellen: toen was die 'beschermende ouder' automatisch de moeder (dit stond bij sommige rechtbanken al voorgedrukt op het griffieformulier bij 'uitspraak'!!) Door deze terugstelling lijkt het mij dat het echte gevecht dan begint bij de uitspraak van de psycholoog / psychiater  in plaats van bij de rechter….


BJZ ter voorkoming van vechtscheidingen

Bij BJZ N-Br. loopt het project  'Expeditie scheiden'.
Ook dit weer is een toonbeeld van AMATEURISME en m.i. onzinnig: vaak meer dan 2 jaar na scheiding gaat BJZ een soort 'mediation' doen door een 'coördinator gesloten jeugdzorg'… met voldoende opleiding' (dat wekt echt vertrouwen als je 3 kinderen hebt….met OTS) om 'ouders bij elkaar te brengen' en die moeten 'op een lijn komen'…
HOE onzinnig kan men bezig zijn… zal wel te maken hebben met de werkgelegenheid van BJZ-medewerkers… Ouders zijn niet voor niets gescheiden…misschien wel juist omdat ze 'niet op een lijn' zitten. Een volgende, onzinnige,  stap zou zijn om maar een relatiebureau te integreren in BJZ…


Mijn opvatting

Stel het kind eens voorop en respecteer elkaar als ouders, ten alle tijden.  Juist voor het kind is het goed te weten dat beide ouders van hem / haar houden  en het kind mag best weten dat vader soms andere ideeën heeft dan moeder. Als ouders beiden van de zelfde mening zijn en 'helemaal op een lijn zitten' dan kunnen ze evengoed bij elkaar blijven….  Toch dient er wat te veranderen, met name in het wederzijds respect en de opvattingen man / vrouw. Ca. 20 jaar geleden moest het vak 'verzorging' worden ingevoerd op alle middelbare scholen, ook voor jongens.  Als het op kinderen verwekken komt zijn jongens daar wel voor te vinden…. Maar dan begint het: het verwekken van een kind houdt ook een PLICHT in, de PLICHT tot VERZORGING van hetgeen uit eigen daden voortkomt!
De zorgtaak zou daarom ook 50 /50 % verdeeld moeten worden, eigenlijk vanaf 9 maanden voor geboorte, maar ja…

De wetgever is echter een beetje nalatig: de wetgeving maakt het mogelijk om een strijd over het recht tot verzorging te gaan voeren.  Dit zou juist ten principale voorkomen moeten worden. Ook zou het RECHT van een KIND (zie  het IVRK!!) op het contact met vader / moeder niet te hoeven afhangen van 'zijn mijn ouders getrouwd of niet?'  'Wonen mijn ouders samen of niet?'  'Heeft vader mij erkend of niet?' 'Betaalt vader / moeder alimentatie of niet?' NEEN: een KIND heeft recht op beide ouders, ongeacht wat dan ook! Ik verwijs hier in een regel naar de gevolgen op de lange duur van het niet kennen van ouders / familie.  Programma's als 'Spoorloos', 'Vermist' en 'DNA-onbekend' geven er schrijnende voorbeelden van…

Om bovenstaande mogelijk te maken zouden ouders ook altijd bij elkaar in de buurt moeten blijven wonen.  De Raad voor de Kinderbescherming acht het vaak 'in het belang van het kind' als een kind over meer dan 200 km wordt weggerukt uit de vertrouwde omgeving, ja zelfs naar het buitenland wegrukken wordt als zodanig beschouwd (wel door een Raadsonderzoeker die een relatie had met een moeder… die vertrok uiteindelijk naar Engeland, nam ontslag, maar dat pas nadat hij zijn 'raadsonderzoek' in het voordeel van moeder had afgesloten… Vader in kwestie heeft zijn kinderen niet meer terug gehad…(althans 1994-1996). In onderstaande voorstel zou juist omwille van de 50/50 % verdeling van zorgtaken, het niet mogelijk zijn om ver uit elkaar te gaan wonen.  Kinderen dienen dan ook in de zelfde buurt te blijven als voor uiteengaan van de relatie van de ouders, kinderen bij de zelfde verenigingen lid zijn, zelfde scholen en zelfde vriendjes/vriendinnen kunnen houden.  Het kind heeft toch niets misdaan, als de ouders uit elkaar gaan?
 
Een definitief einde maken aan iedere strijd om de kinderen, alimentatie, de vernederende 'omgang', en hoofdverblijfplaats zou mogelijk moeten zijn voor de volgende oplossing in de wet..

1.     In het Burgerlijk wetboek een bepaling opnemen met de volgende strekking: "Bij de geboorte van een kind krijgen beide biologische ouders het ouderlijk gezag met de daaraan verbonden plicht tot verzorging van hun kind, op basis van 50/50 % ieder."
2.     In het wetboek van Strafrecht een bepaling met de strekking: "De ouder die een ouder hindert in zijn of haar zorgtaak ten aanzien van de kinderen dan wel zijn of haar zorgtaak verzaakt, wordt bestraft met (strafmaat…)  en ontneming van het ouderlijk gezag."

Juist de 2e bepaling zou wonderen doen: je zal als ouder heus wel uitkijken: 'gun ik ons kind wel voldoende zorg van de andere ouder?' is dan de hoofdmoot van het handelen van ouders in plaats van "wat kan ik verzinnen om ons kind de andere ouder te ontnemen?'  Juist door die laatste strijdvraag is menig kind ontouderd: in het verleden door 'Moeder heeft weerstanden tegen de omgang met vader.  Dit leidt tot onrust in het gezin van moeder. Dit komt de rust voor de kinderen niet ten goede. Daarom dient het verzoek tot omgang van vader te worden afgewezen, nu dit niet bijdraagt tot het welzijn van het kind"… weer een vader afgeschaft… (Dit soort regels stonden in vele rechterlijke vonnissen.) Tot de dag van vandaag worden zo ca. 10.000 kinderen per jaar een ouder, 80 % vaders, ontnomen.

Een ander aspect: zoals het nu is en een ouder dwarsboomt de andere ouder in het contact kind-ouder, dan wordt het KIND bestraft!  In de opvatting zoals hierboven beschreven wordt niet het kind bestraft, maar de OUDER die het kind willens en wetens aan het beschadigen is.  Daar zou toch niets mis mee moeten zijn, zeker omdat allerlei personen en instanties beweren 'wij stellen het kind voorop'…

Soms wil het wel eens dat ouders bang zijn voor confrontatie met elkaar na het uiteengaan van een relatie.  Dit hoef geheel niet: draag de kinderen over op een neutrale plaats als restaurant of stationswachtruimte, laat één ouder met de kinderen wachten, als de andere ouder aan de ingang verschijnt, laat dan de kinderen zelfstandig naar de andere ouder lopen. Bij het terug brengen idem. Laat de kinderen een 'heen en weerschrift' bij zich hebben voor de meest noodzakelijke info als 'wanneer voor het laatst gegeten' of welke medicatie moet ingenomen worden op welk tijdstip of zo  en communiceer verder per e-post. Géén confrontaties tussen ouders waar kinderen bij zijn! De afstand zoals hier beschreven is de afstand van de ingang van een gelegenheid tot de plaats waar de wachtende ouder zit!

Inmiddels zijn er al enkele rechters geweest die bepaalden dat een kind, na het uiteengaan van een relatie tussen de ouders, moesten blijven waar zij op het moment van scheiding ouders verbleven en dat de kinderen de ene helft van de tijd door vader, de andere helft door moeder verzorgd worden en de ouders 2x per week verhuisden in plaats van gesleep met de kinderen.  Ik bewonder de rechters en de ouders in kwestie!

Ook zal u, geachte lezer,  denken 'en wat dan als ouders drug en alcohol gebruiken, gewelddadig zijn en kinderen mishandelen enz.  enz.'?  Deze categorie ouders is, gelukkig, een zere kleine minderheid. Nu: daar hebben we toch onze professionele Raad voor de Kinderbescherming  voor….?  Dat die nu min of meer een slapend bestaan heeft wil niet zeggen dat die moeten blijven slapen… eens wordt het toch tijd om eens écht kinderen te beschermen en die kinderen die écht niet kunnen samenwonen met een ouder een verantwoord en begeleid contact te geven met die ouders.  Het KIND heeft toch NIETS MISDAAN?  Waarom dan het kind straffen met het ontnemen van oudercontact en de familie van die ouder?  Geen grond voor!

Even de vergelijking met de opvattingen van dhr. J. Storms: hier hoeven niet ouders door een psycholoog of psychiater onderzocht te worden, ouders dienen gerespecteerd te worden zoals ze zijn: de ene ouder meer streng, de ander van lichtere opvatting, de ene godsdienstig, de ander atheïst, de ene harde werker, de ander luier van aard, de ene 'denker', de ander doener'… mensen verschillen nu eenmaal en iedereen verdient RESPECT!
Overigens: pleegouders hoeven nooit of te nimmer onderzocht te worden op 'beschermend zijn' of 'psychisch stabiel'!

Conclusie

In de door mij hier boven betoogde oplossing van vechtscheidingen staat het KIND voorop: beide ouders worden namelijk min of meer gedwongen om er voor te zorgen dat de kinderen de verzorging van beide ouders krijgen. Dit laatste op straffe van ontneming gezag bij het hinderen van de andere ouder in zijn of haar zorgtaak!  Tevens maakt dit een einde aan iedere alimentatiestrijd.
Ik hoop dat met name ook eens VADERS méér gaan ZORGEN en hun rol opeisen, in het BELANG van de KINDEREN!


P.S. NIETS is mooier dan zelf voor je kinderen zorgen!

*) Zowel dr. van Schooten als prof Hoefnagels betoogden dat juist ouders uit elkaar gehaald moeten worden, maar daarbij moeten leren elkaar als OUDER te respecteren.  Dit is een andere rol dan als partners! Het lijkt er soms op dat BJZ ouders weer als partners bij elkaar wil brengen! 

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul, zorgvader


meldpuntjeugdzorg@gmail.com

dinsdag 22 juli 2014

Jeugdzorg: einde van uw privacy?

In de media, door consumentenorganisaties en door politie, wordt vaak gewaarschuwd om NOOIT een kopie van uw paspoort of legitimatiebewijs af te geven, tenzij u er een handtekening opzet + in het kort, op de kopie schrijven waarvoor die kopie gemaakt is.
De politie waarschuwt er voor dat het verstrekken van een BSN (Burger Service Nummer / staat op ieder legitimatiebewijs) kan leiden tot ernstige schendingen van uw privacy en identiteitsfraude.

Ook een gegeven als uw zorgverzekeringpas / verzekerdennummer is iets dat uw privacy ernstig kan raken.


Het verband met  'jeugdzorg'

Nu zag ik kort geleden in een jeugdzorgdossier het BSN van de kinderen in kwestie.  Ik vroeg aan de ouder: 'wie heeft dat verstrekt?' De ouder: 'Ik zelf, dat moest van BJZ, dat is toch verplicht?!'

Ik was enigszins geschokt: de overheid waarschuw u deze gegevens niet zomaar aan particulieren te verstrekken, BJZ zal u als ouder wijsmaken dat het verplicht is dit te verstrekken.  (Let wel: BJZ zijn weliswaar door de overheid geïnitieerde stichtingen, maar in feite toch particulier / bedrijfsmatig en commercieel!)Het BSN

Het BSN is uw sleutel tot alle bij de overheid opgeslagen informatie over u. Met de komst van bijvoorbeeld het 'digitaal dossier jeugdgezond-heidszorg' (in feite het door de Twee Kamer afgewezen Elektronisch Kind Dossier EKD), uw eventuele uitkering, de belastingdienst, uw pensioen, de aan uw kinderen verstrekte zorg: alles is gekoppeld en ligt in feite bloot bij het verstrekken van het BSN aan BJZ en aanverwante stichtingen of organisaties.

De zorgverzekering

Het verstrekken van uw zorgverzekeringgegevens aan BJZ lijkt onschuldig, de waarheid is treurig:
Nu kan u als ouder controleren welke zorg aan uw kinderen verstrekt is, u krijgt hetzij op verzoek, hetzij online alle verstrekkingen die via uw zorgverzekeraar lopen.

Zoals iedereen ongeveer zal weten stuurt BJZ eerder aan op uit huisplaatsing van kinderen in plaats van de wettelijke taak 'hulp en ondersteuning in de opvoeding' te bieden zodat kinderen niet UHP hoeven te worden…. Er komt dus (50% van alle OTS-en)  een UHP…

Uw kinderen raken uit beeld: eerst geheime plaatsing, dan misschien pleeggezin 1, instelling, pleeggezin 2 en ten slotte 'perspectief biedend pleeggezin' hetgeen in normaal Nederlands betekent dat u uw kinderen nooit meer terug krijgt (tot hun 18e).

Zo lang de zorgverzekering bij uw polis loopt, heeft u in de gaten wat er met uw kinderen gebeurt…. U kan dus zien welke behandelingen ze krijgen, welke therapieën enz.  enz.  BJZ zal u wijsmaken dat de UHP 'succesvol verloopt' en het uitstekend gaat met uw kinderen…. Tot u de gegevens van uw
 ziektekostenverzekeraar ziet…. Dat is dus geheel ongewenst volgens de
 jeugdzorgsector: 'jeugdzorg is fantastisch toch?'! BJZ (en aanverwanten)  zullen er dus alles aan doen om met uw BSN + zorgverzekeringgegevens uw kinderen uit te schrijven en onder te brengen bij een andere verzekering.  Vaak gebeurt dit terwijl ouders hier geheel niet van in kennis gesteld zijn (ondanks uw ouderlijk gezag!)

Een tip: bij uw ziektekostenverzekering kan u laten blokkeren dat anderen inzage in uw gegevens hebben. Daar stelt jeugdzorg de truc tegenover om, achter uw rug om, een aanvullende verzekering voor uw kind af te sluiten, zodat u niet weet wat er met uw kind gebeurt!

U zou, dank zij uw zorgverzekering, kunnen weten dat de papieren waarheid over hoe goed het gaat met uw kinderen gewoonweg nietwaar is!
De werkelijkheid weten… dat mag juist niet!


Conclusie
 
Verstrek NOOIT uw BSN of zorgverzekeringgegevens aan jeugdzorg (instellingen)!Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul, arts


meldpuntjeugdzorg@gmail.com

dinsdag 8 juli 2014

De TRANSITIE: de stem van ouders

Goed nieuws: ouders krijgen een stem!

Tot nu toe was er met betrekking tot de 'Transitie Jeugdzorg' een aspect vergeten: de ouders!

Gemeenten gingen massaal in overleg met de jeugdzorgaanbieders en BJZ maar ouders konden vaak niet eens toekijken, zo is in Amsterdam de gemeente doorgegaan met BJAA dat van naam veranderd wordt in St. JBRA (Jeugdbescherming Regio Amsterdam), in de regio Maastricht gaat men gewoon verder met BJZ: zie dit artikel over het mooie Zuid-Limburg! In mijn woonplaats, Roermond, wordt het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) omgetransformeerd tot een samenwerkingsverband met BJZ en 'teams' waar de privacy van ouders aan alle kanten geschonden zal gaan worden en gezinnen besproken gaan worden…Gezien de locatie er van, midden in een buurtcentrum, zou het zo wel een 'kind-inlever-station' kunnen zijn….

Op de site van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) trof ik het volgende bericht, dat zodanig van belang is, dat ik het hier maar compleet weergeef.  Mochten er auteursrechten geschonden worden, dan hoop ik dat ik gewaarschuwd word en zal ik het maar verwijderen…. Dus op het risico af hier onder het complete bericht:

Moties Tweede Kamer in kader van transitie jeugdzorg

04 juli 2014
In de avonduren van donderdag 3 juli heeft de Tweede Kamer gestemd over moties die waren ingediend naar aanleiding van het overleg over de transitie jeugdzorg van vorige week. De ingediende moties  - vijf in totaal - betroffen de betrokkenheid van ouders bij regionale overlegtafels (bij stemming aangenomen), de noodzaak van de rol en inbreng van de GGD-en bij de vormgeving van de toegang tot de jeugdzorg (bij stemming verworpen) en het beschermen van de privacy van cliënten bij uitwisseling van eenmalige gegevens in het kader van de transitie jeugdzorg  (bij stemming aangehouden). Er werden geen moties ingediend die de transitie van de jeugdzorg als zodanig in de weg staan, maar moties die  aspecten van de transitie raken.
In het algemeen overleg van vorige week was met name het CDA bij monde van woordvoerder Mona Keijzer kritisch over de datum van 1 augustus 2014 en financiële duidelijkheid aan de jeugdzorginstellingen. Een motie over het al dan niet ingrijpen van de staatssecretarissen als gemeenten niet uiterlijk 1 augustus 2014 financiële duidelijkheid aan jeugdzorginstellingen geven, bleef gisteravond achterwege.   De staatsecretarissen Van Rijn (VWS, PvdA) en Teeven (VenJ, VVD) hebben reeds extra acties in het vooruitzicht gesteld om de risico’s van de transitie zo veel mogelijk te beperken. 
Lees ook het bericht: "Tweede Kamer AO transitie jeugdzorg" (26 juni 2014)

Conclusie uit dit bericht: ouders mogen aanschuiven bij 'regionale overlegtafels' met betrekking tot de jeugdzorg….
Beter laat dan nooit zal ik maar denken, jammer dat bijna alles al geregeld is tussen gemeenten, BJZ en zorgaanbieders… zónder de ouders.
De motie met betrekking tot privacy is aangehouden…. Dit wordt nog mooi. Onlangs had een wethouder Rene Peters uit Oss ook leuke ideeën: de privacy mocht van hem geschonden worden, omdat de wetten over privacy nog moesten worden aangepast aan de nieuwe jeugdwet, zodat alle privacy van ouders met betrekking tot kinderen en school, consultatiebureau, maatschappelijk werk en huisarts volledig zijn overgeleverd aan 'teams' en andere anonieme overheidsbemoeienis… Hoe gek  wilt u het hebben? Een wethouder die oproept om bewust de wetgeving aan z'n laars te lappen….. Zie vooral de reacties bij het artikel! Overigens is deze wethouder niet de eerste: wethouder Pieter Hillhorst uit Amsterdam deed in feite ook het zelfde met zijn 'Ouder & Kind adviseurs'

Mijn wens:

Ik hoop dat er artsen en scholen zijn die het veel waard vinden om de privacy c.q. de vertrouwensrelatie met ouders boven de wet te stellen….
Het zou toch van de gekke worden als zelfs uw huisarts een verradersrol naar anonieme 'teams' gaat spelen?Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com 

zondag 15 juni 2014

Namen noemen: het helpt!

Korte tijd geleden stond prof. Heertje voor de rechter in verband met het feit dat hij een paar jeugdzorg-kritische columns had geschreven en daarbij namen had genoemd van personen die zich moeilijk in het openbaar konden verdedigen. Zie hierover mijn artikeltje 'Namen noemen mag'.

De rechter verplichtte prof. Heertje tot het verwijderen van die columns, wegens inhoudelijke onjuistheden en de genoemde namen.  Namen noemen op zich werd echter niet verboden: het zou wel mogen als dat functioneel zou zijn. Kritiek op jeugdzorg mag ook van de rechter, sterker nog, de rechter schreef zelfs dat die mogelijk terecht is.


Jeugdzorg staat er om bekend om vele kinderen volledig overbodig uit huis geplaatst te houden, mogelijk ten bate van eigen gewin: een medische of psychische noodzaak tot UHP is er niet.  Sterker nog,een gepensioneerd hoogleraar, prof. dr. J. Hermanns, stelde zelfs: 'IEDERE UHP is OVERBODIG', waarbij hij wel aangaf dat ouders / kinderen de juiste hulp thuis dienen te krijgen. Dat laatste weigert BJZ vaak, sterker nog, men stelt zonder onderzoek: 'hulp in de thuissituatie is niet mogelijk'. Juist door dat ene kleine zinnetje is het voor een rechter duidelijk dat een UHP noodzakelijk is….Er komen andere tijden:

Op 14 juni 2014 bereikte mij het volgende heugelijke bericht:

Aan allen,

De aanpak van de malafide, inhumane praktijken op de werkvloer van Jeugdzorg Nederland berust op het blootleggen ervan. Een werkwijze die haaks staat op de dagelijkse praktijk van geheimhouding onder het mom van privacy. In de casus van de bijna 17-jarige Jennifer van der Valk uit Vaals heeft onze benadering gewerkt. 

Jennifer is door jeugdzorg Gouda door toedoen van de teammanager John Pappers ten onrechte al jaren uit huis geplaatst. Vader en moeder zijn gescheiden en Jennifer dringt al geruime tijd aan op plaatsing van haar in het huis van haar vader, die ten behoeve van jeugdzorg een pleegkind in huis heeft. Hoewel vader al jaren met zijn echtgenote geschikt werd bevonden als hoofd van een pleeggezin, weigerde jeugdzorg Gouda Jennifer te laten gaan, uiteraard vanwege het financiële belang bij uithuisplaatsingen.

Op 23 mei 2014 tekende Pappers de stukken voor de rechtbank Breda waarin werd voorgesteld de uithuisplaatsingen van J. met een jaar te verlengen en haar - geheel onverhoeds - volstrekt onnodig 24 uur per dag psychologisch te laten observeren in een inrichting. Geruime tijd kreeg J. geen onderwijs. De zitting vond plaats op 12 juni in Breda, toevallig mijn geboorteplaats.

Jeugdzorg Gouda (Pappers en de gezinsvoogd Liona Meijer) veronderstelden dat noch de familie van der Valk noch ik op de hoogte waren van het nieuwe inhumane verzoek van jeugdzorg aan de rechtbank. Tegenover J. en haar vader werd op 2 juni in een gesprek de indruk gewekt dat zij op den duur naar huis zou komen en geen psychische begeleiding nodig had. Met deze valse voorstelling van zaken geconfronteerd, heb ik Pappers op 6 juni duidelijk gemaakt dat deze praktijken het daglicht niet kunnen velen en derhalve aan de openbaarheid moeten worden prijs gegeven.

Hierdoor is de dynamiek in een stroomversnelling gekomen. Op dinsdag 10 juni kreeg vader bericht dat jeugdzorg Gouda tot het inzicht was gekomen dat J. direct naar huis kon en dat van plaatsing in een inrichting werd afgezien. De rechter is op 12 juni hiervan op de hoogte gebracht, zodat J. op 13 juni door de gezinsvoogd Meijer naar haar vader en stiefmoeder in Vaals is gebracht en vanaf maandag weer regulier onderwijs krijgt. Uiteraard is de vreugde in het gezin groot. 

De betekenis hiervan reikt echter veel verder. Voor mij betekent deze afloop dat het noemen van namen en het transparant maken van wat er bij jeugdzorg gebeurt een kracht is die positieve resultaten bewerkstelligt. Op dit spoor ga ik door gesteund door de rechter die weliswaar heeft opgelegd dat ik twee columns moest verwijderen van internet die door de rechtbank zelf wereldwijd via internet worden verspreid maar ook heeft besloten dat ik vrij ben kritiek te leveren op jeugdzorg en ook namen mag noemen van dames en heren die bij jeugdzorg in functie werk verrichten. 

Voor u allen betekent het: moed houden, volhouden, en niet buigen voor intimidatie. Nu jeugdzorg Gouda zich van een humane kant laat zien, blijft het niet bij dit ene schaap dat over de dam is. Dezer dagen zal ik mij wederom wenden tot Gerritsen en het Leger des Heils met openbaarmaking van afschuwelijke situaties en de noodzaak van humanisering. 

Met hartelijke groet,

Arnold Heertje

U ziet: het namen noemen HELPT…  WEER is eens gewoonweg bewezen dat die uit huisplaatsingen op volstrekte willekeur gaan en, zoals vele ouders zeggen: 'ze zijn alleen bezig met hun eigen werkgelegenheid'...en als het echt moeilijk wordt, dan krijgen ouders hun kinderen weer gewoon thuis: 'te lastig' heet het dan....

Goed dat prof. Heertje ook met dhr. Gerritsen (bestuursvoorzitter BJAA) wil gaan aanspreken… Ik heb nog wat mensonterende zaken voor dhr. Gerritsen die zo leuk propageert dat er 'alles aan gedaan wordt kinderen thuis te helpen', maar in werkelijkheid het tegendeel doet… maar dat zegt hij niet voluit in de media, uit 'privacy'…

Jennifer: GEFELICITEERD, prof Heertje: BEDANKT!!
(Ieder kind uit de greep van jeugdzorg en weer herenigd met de ouders is reden tot GROTE VREUGDE!)

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com


maandag 9 juni 2014

De vechtscheiding: Uw ex is GEK!

Dat vechtscheidingen tot vreselijke drama's kunnen leiden, is inmiddels ruimschoots bekend.  Het eindigt zelfs soms in kindermoord, meestal gevolgd door zelfmoord van een der ouders. Ik spreek hier bewust over 'ouders', 'ex-ouders' bestaan immers niet (behalve voor rechters of BJZ  / RvdK enz.), zeker niet vanuit het kind gezien. Ex-partners bestaan echter wel.

Het moddergooien

Veelal worden in de strijd om de kinderen, die er dus niet zou moeten zijn als men écht de kinderen voorop stelt, beschuldigingen geuit die kunnen worden gekwalificeerd als 'modder'.  Het doel is meestal om daardoor zichzelf als 'betere ouder' te bestempelen als de andere ouder, met als ultiem doel de kinderen volledig af te snijden van de band met de andere ouder. Hierbij wordt vrijwel niets als middel geschuwd. Ik noem enige van die 'middelen'.

-         De andere ouder heeft slechte huisvesting.
-         De ander verzorgt de kinderen slecht.
-         De ander heeft dubieuze relaties.
-         De ander is arm.
-         De ander is veel van huis en laat de kinderen over aan oppassen.
-         De andere ouder 'slecht' praten: PAS bewust veroorzaken.
-         De ander is veel ziek en kan daardoor slecht zorgen.
-         De ander is matig geschoold.
-         De ander mishandelt of misbruikt de kinderen.
-         De ander is gek.

De beschuldigingen kunnen eindeloos doorgaan, BJZ dan wel Raad voor de Kinderbescherming doen toch niet aan waarheidsvinding en nemen vaak dit soort beschuldigingen klakkeloos over.  Soms ook niet (gelukkig).

In deze blog wil ik de laatste beschuldiging: 'uw ex is gek' nader toelichten.
'Gek' mag men sinds een jaar of 30 niet meer zeggen in Nederland, dat heet nu 'psychisch gestoord' of 'heeft een persoonlijkheidsstoornis'.
Als dat laatste het geval zou zijn, dan is dit een ernstige zaak.  Kwalijker wordt het echter als er 'deskundigen' zijn, die 'onderzoek' doen zonder iemand onderzocht te hebben,  schriftelijk gaan verklaren dat de ander een persoonlijkheids-stoornis zou hebben en dan dit laten inbrengen bij rechters / BJZ enz. .

Tot mijn verbazing werd mij een brief toegestuurd van iemand die zo'n
verklaring, op verzoek van een ouder,  opstelt. Hier onder de (gedeeltelijk
anonieme) brief van de 'deskundige'. Gezien het feit dat deze 'deskundige' zich als zodanig profileert op zijn eigen website, noem ik hier bewust zijn naam.

Aan (advocaat moeder)
       Adres
Zoetermeer, XXXX 2012

Betreft: uw cliënt Mw. MOEDER

De weledelgestrenge Mr. ADVOCAAT,

De laatste maanden heb ik mij als psycholoog en specialist op het gebied van pathologisch narcisme beziggehouden met de scheidingssituatie van uw cliënte Mw. MOEDER.
Op  (datum)  j.l. heb ik haar een bezoek gebracht in PLAATS i.v.m. met de ernstige situatie van haar, haar kind m.b.t. haar ex-partner. Ze heeft mij nogmaals, maar meer uitgebreid met bewij­zen, verteld over de levenswandel van vele jaren van haar ex-man de heer VADER uit WOONPLAATS.
Na uitgebreid onderzoek en analyse ben ik tot de conclusie gekomen dat haar ex-man ernstige psychische problemen heeft die te benoemen zijn als pathologisch narcistisch met extreme kenmerken van psychopathie. Het laatste duidt vooral op de kennelijk zeer gewe­ten­loze levenswandel van de heer VADER.

Ik hoop dat het voorgaande duidelijk maakt dat haar ex-man de heer VADER gezien zijn psychische toestand tot alles in staat is als hij niet krijgt waar hij meent recht op te hebben.  Maar al te vaak blijkt m.b.t. het gedrag van personen met psychopathie het slachtoffer in dit geval Mw. MOEDER en haar KIND, ernstig de dupe te worden met vaak uitein­de­lijk zeer ernstige gevolgen, die men niet mag onderschatten. In mijn praktijk heb ik maar al te vaak gezien dat personen met psychopathie niet schromen de meest ernstige dingen te doen tot en met het uitvoeren van doodsbedreigingen toe.

Ik hoop van harte dat dit schrijven u kan helpen de situatie van Mw. MOEDER naar behoren in te schatten als gaat om het te verwachte gedrag van haar ex-man de heer VADER in hun relatie na de scheiding.

U kunt altijd contact met mij opnemen indien u meer informatie wenst.

Hoogachtend,

Piet van der Ploeg
Psycholoog - Cognitief Gedragstherapeut
                                                        (anonimisering  / vet en onderlijning door N.M.)

De website van deze heer v.d.Ploeg geeft een nader beeld: http://www.ccgt.nl/
Opvallend is dat deze sinds 2012 al 'deskundige' is op het gebied van narcisme, één boek geschreven heeft en dat hij kennelijk géén BIG-registratie dan wel NIP of NVO lidmaatschap heeft.

Ik heb dhr. V.d. Ploeg benaderd per e-post, met vragen of hij nog achter dergelijke brieven staat enz.  maar in plaats van en introspectief antwoord kreeg ik een paar beschuldigende verwijten dat ik die brieven niet zou mogen hebben, hem bedreigde (ik had geschreven dat ik in overweging zou nemen dergelijke praktijken bij NVO en NIP aan te kaarten) en ik zelf niet deskundig zou zijn.

Het schandalige

Zónder enig onderzoek van de betreffende vader wordt deze in feite als 'kenmerken van psychopathie' hebbend (in de volksmond spreekt men dan van 'gek'…
maar dat mag niet gezegd worden…) uitgemaakt. Alleen en uitsluitend om de omgang vader-kind te dwarsbomen in een scheidingszaak die ook al behept is met de nodige financiële perikelen.

De zaak heeft veel weg van bijvoorbeeld Julian en Robin (waar moeder er alles aan deed om de rol van vader te minimaliseren met uiteindelijk 'succes' dat de RvdK er in mee ging)  en lijkt ook veel op de zaak waar prof.Heertje en prof. Corrine de Ruyter over schreven:

Prof. Heertje moest 2 artikelen verwijderen ('jeugdzorg ontvoert jongetje') op last van een rechter, prof. C. de Ruyter kreeg 14-05-2014 zelfs een berisping voor het opstellen van een verklaring in het voordeel van die moeder in die zelfde zaak…. Zij had vader nooit of te nimmer gezien of gesproken, maar verklaarde wel dat er mogelijk sprake is van risico's bij het contact vader-kinderen.
Het resultaat in de laatste zaak is geweest dat de rechters de 'paradoxale toewijzing' deden: het alleenhoofdig gezag naar vader, hoofdverblijfplaats bij vader, alleen en uitsluitend omdat moeder jarenlang doorging met 'vader diskwalificeren' en moddergooien…..

'Waarheidsvinding'

Merkwaardig is ook de houding van ouders: de meesten vinden dat BJZ / Raad enz.  aan 'waarheidsvinding' moeten doen, anderzijds zijn er ouders die dit soort 'deskundigenrapporten' laten opmaken, zonder enige waarheidsvinding… ja ja, geen enkele andere waarheid dan hun eigen waarheid.

De les

Ouders: u blijft ouder voor uw kind(eren).  Mocht uw relatie om welke reden dan ook beëindigd worden, respecteer uw ex als OUDER en denk op de eerste plaats aan de kinderen: hun ouder blijft hun ouder!

Niets is erger dan het verdriet van deze ouders die meenden door jarenlang te blijven 'strijden', uiteindelijk niets anders konden constateren dat zij hun eigen leven verziekt hebben met procedures, veel energie in boosheid gestoken hadden, hun kinderen jarenlang als inzet gemaakt hebben en uiteindelijk hun kinderen kwijt raakten… niets doet méér PIJN, voorkom dit! Zie bijvoorbeeld deze rechterlijke uitspraak uit 2005: wijziging ouderlijk gezag als uiterste middel om omgang tussen kind met beide ouders te bereiken!

(Ik heb het hier niet over ouders die hun kinderen structureel mishandelen en misbruiken: daar dienen kinderen veilig gesteld te worden en de mishandelende ouder tóch begeleid contact te krijgen omwille van het perspectief van het kind: op de lange duur wil géén enkel kind de band met zijn ouder(s) verliezen.)

Dus ouders: beëindig de strijd onderling en besteedt uw energie en aandacht aan de LIEFDE voor uw KINDEREN!


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul


meldpuntjeugdzorg@gmail.com

PS De ultieme les / straf

De moeder waar ik die bovenstaande verklaring in haar dossier (ik had een praktisch compleet dossier, zonder de visie van vader) aantrof, had ongeveer alles uit de kast gehaald om haar kind bang / angstig te maken voor vader, ook een arts van de GGZ kreeg ze aan haar zijde op grond van video's van een extreem huilend kind dat zo bang was voor vader.  Waarom is volledig onduidelijk. Ik heb die moeder in kwestie niet geholpen wegens het feit dat ze al enige jaren iedere omgang met vader aan het dwarsbomen was en structureel alles deed om vader zwart af  te schilderen.. Mijn laatste bericht aan haar was het volgende;


Geachte  MOEDER,

Ik ben GESCHOKT door hetgeen u mij toestuurde.

De schok:
- ZELDEN heb ik een moeder gezien die zoveel uit de kast trekt om de vader van haar kind zwart te maken: u presteert het zelfs om een arts en een 'psycholoog' (zonder BIG / NIP-registratie)   aan uw kant te krijgen.

- Wat u aan video mee stuurde was super schokkend: NIETS doet u om het kind te kalmeren HOE komt het kind zo anti-vader?  Is dit 'natuurlijk gedrag' of opgestookt door moeder?  NIETS doet u om het kind te kalmeren, maar u vindt het kennelijk leuk om dit soort 'bewijs' te verzamelen.

- Dat een kind zo in een loyaliteitsconflict komt, lijkt mij duidelijk.

U komt met allerlei financiële zaken om maar aan te tonen hoe slecht vader is.  Alimentatie betaling heeft NIETS met omgang te maken: alimentatie is géén 'kijkgeld'!

Het resultaat van uw acties zal mogelijk volledig tegen u werken: het kind zal mogelijk UHP worden met dan plaatsing bij vader.  Zie de stukken rondom de zaak van prof. Heertje: 'jeugdzorg ontvoert jongetje',  de werkelijkheid was dat moeder ca. 4 jaar is bezig geweest vader zwart te maken, resultaat: alleen hoofdig gezag naar vader en hoofdverblijfplaats bij vader...

Ik raad u aan eens bij een échte neutrale deskundige (drs. A....NAAM / Tilburg bijvoorbeeld) te gaan om te leren HOE om te gaan met 'ouderschap na scheiding' en HOE te communiceren met de vader. Dit zou zeker voor de lange duur beter zijn voor zowel uw beider kind als u zelf!

Ik denk dat ik verder niets voor u kan betekenen.

Veel sterkte en wijsheid wensend,

Nico Mul

Dit bericht was van 09-06-2014....

DE STRAF: 11-06-2014 is dit kind bij moeder weggehaald door BJZ... UHP.... 
Moeder begint op FB steun te zoeken over dit handelen van BJZ.... Hoor in deze video hoe moeder het alleen nog maar erger maakt voor het kind... ze snapt het echt niet....

Ik zal deze moeder niet helpen, misschien anderen die zich opwerpen?


P.S.

Het toeval wil dat Joep Zander, een door mij zeer gewaardeerd pedagoog en deskundige op het gebied van ouderverstoting en kinderbeschermingszaken, vooral bezig met publiceren en zijn promotieonderzoek,  geheel onafhankelijk van mij de zelfde mening is toegedaan!
Zie zijn blog: http://joepzander.wordpress.com/2014/06/13/ingrijpen-maar-hoe/

Martin Vrijland, ook een bekende jeugdzorg-criticus, schreef ook een artikeltje en publiceerde zelfs een ander stukje uit het dossier van moeder: de visie van haar (over geld zaken....)  Zie de blog:
http://www.martinvrijland.nl/2014/06/13/het-jeugdzorg-drama-van-irme-en-haar-zoon-hansje/

Martin Vrijland had meer geluk als ik: ondanks dat ik, dank moeder, 2 telefoonnummers en een e-post adres van vader heb, kreeg Martin wél contact met vader. Martin publiceerde een verslag van dat contact op zijn blog:
http://www.martinvrijland.nl/2014/06/16/vader-gerland-s-over-moeder-irme-en-hansje/

U ziet: de indruk die ik had is niet alleen juist, maar ook nog erger dan mijn indruk op grond van het dossier en ik me had kunnen voorstellen!

P.S. 2

Moeder begint overal steun te zoeken op internet.  BJZ slaat terug en begnt, zoals gewoonlijk zou ik haast zeggen,  te dreigen...(zie het artikel in het AD van 17-6-2014) en waar dreigen ze mee? Juist ja: met het kind als wapen: minder contact als moeder niet doet wat BJZ eist...  BJZ schijnt een eigen wetboek te hebben: moeder is vrij om in haar huis op te nemen wat zij wil... (buitenshuis en in andere gebouwen is dat anders.)

P.S. 3

De rechter

Ondanks de beweringen daar over van moeder heeft de rechter op 26-06-2014 besloten dat het kind uit huis geplaatst blijft. De essentie van de uitspraak:

Instantie Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak 26-06-2014
Datum publicatie 26-06-2014
Zaaknummer C/01/279840 / JE RK 14/901MZ13
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak

Inhoudsindicatie:
Onder toezicht gesteld minderjarig kind van 6 jaar uit huis geplaatst, aangezien de moeder er bij voortduring blijk van heeft gegeven geen medewerking te zullen verlenen aan bij rechterlijke uitspraken vastgestelde contactregelingen tussen het kind en diens vader. Het kind wordt, doordat moeder hem zonder terughoudendheid inzet en betrekt in de strijd die zij met de vader voert, ernstig in zijn ontwikkeling bedreigd. Er rest geen ander middel ter beëindiging van die strijd dan plaatsing van het kind binnen een neutrale setting, waarin de belangen van het kind centraal worden gesteld en welke plaatsing hopelijk zal leiden tot een onbelast contact van het kind met beide ouders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl

(Opm.: BRAVO voor deze rechter!!! N.M.)

Over de 'deskundige psycholoog', P. v.d. Ploeg:

Navraag bij zowel BIG-register, NIP en NVO heeft duidelijk gemaakt dat dhr. van der Ploeg, die zich 'psycholoog' noemt, bij deze instanties niet bekend is als zodanig.  Zelf heeft deze man ook nergens aangegeven op grond waarvan hij zijn beroepsaanduiding als 'psycholoog' mag voeren.

Een update

Zie hier het vonnis van 09092014. Het kind komt dus NIET thuis zo moeder in kwestie beweerde!